Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας μίσθωσης. Νέα υποχρέωση.

Τι ισχύει πλέον για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων μετά και τον ψηφισθέντα Νόμο 4472 της 19/05/2017.

Αλλαγές του άρθρου 111 του Ν. 4446/2016 για την βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτων, ρυθμίσεις, προϋποθέσεις, πρόστιμα μη τήρησης προϋποθέσεων και λοιπές ρυθμίσεις στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.

Τι νοείται ακίνητο:

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως ακίνητο νοείται:
α) το διαμέρισμα,

β) η μονοκατοικία, εξαιρουμένων των μονοκατοικιών οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες λόγω της κατάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας,

γ) οποιαδήποτε άλλη μορφή οικήματος με δομική και λειτουργική αυτοτέλεια,

δ) τα δωμάτια εντός διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών.

Ψηφιακές πλατφόρμες (τύπου Airbnb κλπ):

Ως οικονομία του διαμοιρασμού ορίζεται κάθε μοντέλο όπου οι ψηφιακές πλατφόρμες δημιουργούν μια ανοικτή αγορά για την προσωρινή χρήση αγαθών ή υπηρεσιών που συχνά παρέχουν ιδιώτες.

Ως ψηφιακές πλατφόρμες ορίζονται οι ηλεκτρονικές, διμερείς ή πολυμερείς αγορές, όπου δύο ή περισσότερες ομάδες χρηστών επικοινωνούν μέσω διαδικτύου με τη μεσολάβηση του διαχειριστή της πλατφόρμας προκειμένου να διευκολυνθεί μία συναλλαγή μεταξύ τους.

Ποιος θεωρείται «διαχειριστής ακινήτου» βραχυχρόνιας μίσθωσης:

Ως διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης (στο εξής «διαχειριστής ακινήτου») ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, που αναλαμβάνει την διαδικασία ανάρτησης ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση και γενικά μεριμνά για τη βραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου. Διαχειριστής ακινήτου δύναται να είναι είτε κύριος του ακινήτου ή νομέας ή επικαρπωτής ή υπεκμισθωτής ή τρίτος.

Τι σημαίνει «Βραχυχρόνια μίσθωση»:

Ως βραχυχρόνια μίσθωση ορίζεται η μίσθωση ακινήτου που συνάπτεται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους.

Προϋποθέσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης:

Προβλέπεται η δυνατότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτου, μέσω των ψηφιακών πλατφορμών, υπό τις προϋποθέσεις:

α. Ο διαχειριστής ακινήτου να έχει εγγραφεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» που τηρείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

β. O αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής υποχρεωτικά να συνοδεύει την ανάρτηση του ακινήτου, σε εμφανές σημείο, στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής.

γ. Στις περιπτώσεις που οι διαχειριστές ακινήτων διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του ν. 4276/2014 (Α΄155) και της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4179/2013 (Α΄175),

δεν υποχρεούνται να εγγραφούν στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, έχουν όμως την υποχρέωση να αναγράφουν, σε εμφανές σημείο, τον αριθμό του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) κατά την ανάρτηση του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής.

«Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής»:

Η καταχώρηση στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής πραγματοποιείται ανά εκμισθούμενο ακίνητο.

Απαλλάσσεται του ΦΠΑ:

Το εισόδημα που αποκτάται από βραχυχρόνια μίσθωσης (εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του νέου άρθρου 39Α του ν. 4172/2013) απαλλάσσεται του ΦΠΑ.

Τι σημαίνει αυτό εν συντομία:

…εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων. Οι διατάξεις του 39Α ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος που αρχίζει από 1.1.2017 και εφεξής.

(Προσοχή στις λοιπές διατάξεις του 39Α Ν. 4172/2013 για φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες)

Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα:

Προσοχή σε περίπτωση που παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες (πέραν της εκμίσθωσης επιπλωμένου ακινήτου με παροχή κλινοσκεπασμάτων), το εισόδημα αυτό αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρ.21 Ν 4172/2013) και φορολογείται αναλόγως.

Υποχρεώσεις του «Διαχειριστή ακινήτου» και λοιπές περιπτώσεις:

Ο διαχειριστής ακινήτου που δεν διαθέτει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) υποχρεούται στην υποβολή Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής, σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα δημιουργηθεί από την Α.Α.Δ.Ε. και δεν υποβάλλει Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.
Στην ίδια υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής υπόκεινται και τα πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου. 46 του ν. 4179/2013.
Ο κύριος του ακινήτου ή ο νομέας ή ο επικαρπωτής ή ο υπεκμισθωτής εφόσον αναθέτει σε τρίτο τη διαχείριση του ακινήτου του με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση, έχει υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας στην οποία θα καταχωρήσει τα στοιχεία του διαχειριστή του ακινήτου. Σε περίπτωση μη υποβολής αυτής, θεωρείται ο ίδιος διαχειριστής του ακινήτου.
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου, όταν διαχειριστής του ακινήτου είναι ένας εκ των συνιδιοκτητών, οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες δεν υποχρεούνται στην υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.
Ο κύριος του ακινήτου ή ο νομέας ή ο επικαρπωτής ή ο υπεκμισθωτής εφόσον εκμισθώνει ακίνητο με δικαίωμα υπεκμίσθωσης εξακολουθεί να έχει την υποχρέωση υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Πρόστιμα:

Σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων (του άρθρου 111 όπως έχει αντικατασταθεί από τον Ν. 4472 και παραγράφων 2 και 8) επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στους διαχειριστές ακινήτων.
Το πρόστιμο αποτελεί δημόσιο έσοδο, επιβάλλεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. από την Α.Α.Δ.Ε.

Από τη διαπίστωση της παράβασης ο διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης.

Το άνω πρόστιμο επιβάλλεται στο διπλάσιο και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.

Σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται στον διαχειριστή ακινήτου πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα κατά την ημέρα που πραγματοποιείται ο έλεγχος.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Η Α.Α.Δ.Ε. μπορεί να ζητεί από κάθε ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία δραστηριοποιείται στην οικονομία του διαμοιρασμού, κάθε πληροφορία η οποία είναι απαραίτητη για την ταυτοποίηση των διαχειριστών ακινήτων, καθώς και των ακινήτων που αναρτώνται σε αυτές.

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης στο αίτημα της Α.Α.Δ.Ε., δύναται να επιβληθούν πρόστιμα του άρθρου 54 Ν. 4174/2013 ( παραγρ. 2γ και 2δ ).
Έλεγχοι και μικτά συνεργεία ελέγχου:

Για την εφαρμογή του άρθρου περί βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, μπορεί να διενεργούνται έλεγχοι και από μικτά συνεργεία ελέγχου που αποτελούνται από υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. και του Υπουργείου Τουρισμού. Επιπλέον μπορεί να ζητείται η συνδρομή της Οικονομικής Αστυνομίας.

Περαιτέρω διευκρινίσεις:

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού μπορεί, για λόγους που σχετίζονται με την προστασία της κατοικίας, να καθοριστούν γεωγραφικές περιοχές, όπου θα ισχύουν περιορισμοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση ως εξής:
α. Να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο (2) ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. δικαιούχου εισοδήματος.

β. Η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και για νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων τις εξήντα (60) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται, εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για μίσθωση ή υπεκμίσθωση, δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ορίζονται οι όροι συνεργασίας του Ελληνικού Δημοσίου με την εκάστοτε ψηφιακή πλατφόρμα.
Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την έναρξη ισχύος και τη λειτουργία του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής και για τη διαδικασία υποβολής της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής, τη διενέργεια του ελέγχου, τα όργανα επιβολής των κυρώσεων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου που αφορά τη βραχυχρόνια μίσθωση.
Επισημάνσεις μας / www.lolplus.gr :

1ον Αναφέρεται στο άρθρο ότι «Η Α.Α.Δ.Ε. μπορεί να ζητεί από κάθε ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία δραστηριοποιείται στην οικονομία του διαμοιρασμού, κάθε πληροφορία η οποία είναι απαραίτητη για την ταυτοποίηση των διαχειριστών ακινήτων, καθώς και των ακινήτων που αναρτώνται σε αυτές»

Οι «Διαχειριστές ακινήτων» φυσικά πρόσωπα (ή και νομικά πρόσωπα) θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι δεν γνωρίζουμε για ποιο χρονικό διάστημα (πιθανόν και προγενέστερο χρονικό διάστημα) θα ζητηθούν στοιχεία από την Α.Α.Δ.Ε. για τα ακίνητα που έχουν αναρτηθεί στις διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες !!!!

Από τη στιγμή που οι φορολογικές αρχές ενδιαφέρονται για εισροή εσόδων θα κινηθούν προς οποιαδήποτε πηγή εισροής των εσόδων αυτών.

2ον  Το ότι δεν έχει δημιουργηθεί ακόμη το «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» δεν σημαίνει ότι δεν υφίσταται και η υποχρέωση (φυσικών και νομικών προσώπων) υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (για τις περιπτώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης).

3ον Μη ξεχνάτε ότι ήδη η φορολογική αρχή με τον Ν. 4446/2016 (Α’ 240) περί «Οικειοθελούς Αποκάλυψης Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» έδωσε ήδη το πρώτο σήμα για διόρθωση τυχόν λαθών ή μη υποβολής φορολογητέων εσόδων παρελθόντων χρόνων, οπότε όποιος επικαλεσθεί τη φράση «δεν ήξερα….» μάλλον δεν θα έχει θετική ανταπόκριση.

4ον Επίσης μη ξεχνάτε να διαβάζετε τα μικρά γράμματα…

Όσοι συμμετέχουν στις ψηφιακές πλατφόρμες που ασχολούνται με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις (είτε οικοδεσπότες είτε επισκέπτες κλπ) με την εγγραφή τους και έναρξη συναλλαγών τους με αυτές τις πλατφόρμες ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ αυτόματα και τους όρους που διέπουν τις ψηφιακές αυτές πλατφόρμες.

πηγη: www.taxcoach.gr

Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

ΠΟΥΛΗΣΤΕ ΣΩΣΤΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ

Δεν υπάρχει ακίνητο χωρίς αξία εκτος και αν του την αφαιρέσει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του.
Μετά από 6 χρόνια συνεχούς πτώσης των τιμών των ακινήτων , δυστυχώς η απελπισία των ιδιοκτητών που θέλουν ή πρέπει να πουλήσουν αλλα συγχρόνως και η ανεπάρκεια  κάποιες φορές των μεσιτών που τους εκπροσωπούν, ευτελίζουν τα ακίνητα μειώνοντας ακόμα περισσότερο την τιμή τους ή και πετώντας τα τελείως εκτός αγοράς.
Στις μέρες μας οι αγοραπωλησίες είτε γίνονται «στρώμα-στρώμα» , είτε από λογαριασμό εξωτερικού σε λογαριασμό εξωτερικού , είτε δεν γίνονται.
Οι πωλητές φοβούνται να πουλήσουν και να αποταμιεύσουν χρήματα στις Ελληνικές τράπεζες τις οποίες εκτιμούν ως … επισφαλείς, οι αγοραστές πιέζουν οσους πραγματικά χρειάζονται τα χρήματα προκειμένου να πετύχουν τη χαμηλότερη δυνατή τιμή και η αγορά ακινήτων  έχει διαστρεβλωθεί τελείως.
Σ αυτή τη δύσκολη αγορά  απαιτούνται σωστές ψύχραιμες κινήσεις .
Ένας μπούσουλας υγιούς και με μεγάλες πιθανότητες επίτευξης του στόχου για τον πωλητή είναι ο εξής
1. Δεν βάζεις ταμπέλα στο ακίνητο σου αν δεν είναι ααα προβολής. Ένα ακινητο που έχει ταμπέλα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ για περισσότερους από 6 μήνες έχει «καεί».  Και ειδικά ένα οικιστικό ακίνητο .
2. Δεν το διακινείς μόνος σου. Ένα ακίνητο θέλει concept που είναι αδύνατον να το κάνει ένας μη επαγγελματίας . Επιπλέον η συναισθηματική φόρτιση, το δέσιμο του ιδιοκτήτη με το ακίνητο, τον καθιστά μη ψύχραιμο και κακό πωλητή.
3. Αναθέτεις το ακίνητο σου σε έναν μεσίτη. Όχι δε διακόσιους. Και υπογράφεις εντολή στην οποία ο μεσίτης υποχρεούται να αναφέρει τα άλλα μεσιτικά γραφεία εντος και εκτός Ελλάδος με τα οποία θα συνεργασθεί, θα δημιουργήσει παρουσίαση με λεπτομερή περιγραφή και θα τους την στείλει, με στόχο να συνδυαστούν οι δυνάμεις τους και να γίνει η πώληση το συντομότερο δυνατόν. Οι αποκλειστικές εντολές που δεν συμπεριλαμβάνουν την υπόσχεση – υποχρέωση του μεσίτη να συνεργασθεί με συγκεκριμένα γραφεία , είναι ο «τάφος» των ακινήτων. Υπάρχουν εταιρείες που αναλαμβάνουν ακίνητα με αποκλειστική εντολή και δεν τα συνεργάζονται με συναδέλφους άλλων γραφείων με αποτέλεσμα να χάνεται ο πελάτης την ώρα που υπάρχει.
4. Επιλέγεις τον επαγγελματία μεσίτη μετά από συνάντηση στον χώρο του ή στον δικό σου και αφού ελέγξεις ότι είναι πράγματι επαγγελματίας. Δυστυχώς η αγορά είναι γεμάτη «παραμεσίτες» , ενδιάμεσους, τυχαίους ευκαιριακούς μεσίτες που μονο κακό κάνουν στο ακίνητο που αναλαμβάνουν.
5. Ένα ακίνητο είτε προς πώληση είτε προς ενοικίαση πρέπει να είναι καθαρό και τακτοποιημένο. Ακίνητα βρώμικα σπάνια πωλούνται. Η πρώτη εντύπωση είναι σημαντική.
6. Δεν ψάχνεις τιμές από αγγελίες προκειμένου να προσδιορίσεις τη σωστή τιμή πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σου. Ρωτάς τον μεσίτη που εμπιστεύθηκες να σε εκπροσωπήσει.  Υπάρχουν άπειρες αγγελίες ιδιωτών στα ειδικά portal αγγελιών ακινήτων, τόσο υπερτιμημένα που δεν πρόκειται να πουληθούν ποτέ. Δεν είναι μέτρο σύγκρισης η αγγελία.
7. Απαιτείς από τον μεσίτη σου, με έγγραφη διαβεβαίωση μέσα στην εντολή που υπογράφεις, τουλάχιστον διμηνιαία ενημέρωση για την πορεία της αγοραπωλησίας.
8. Τέλος δεν χαλάς την ενοικίαση για 50 ευρώ ούτε την πώληση για λίγα ευρώ περισσότερα. Εφ όσον βρεθεί πελάτης πουλάς … χθές.

Δυστυχώς το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα οι τιμές των ακινήτων θα πέσουν περισσότερο και ο ανταγωνισμός θα μεγαλώσει με την έναρξη των ηλεκτρονικών πληστειριασμών. Πουλήστε έγκαιρα και στη σωστή τιμή.  Ίσως το αύριο να είναι αργά για μια αγοραπωλησία.

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

GOLDEN VISA . ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ. ΠΩΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ


Η άδεια διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων  αφορά σε πολίτες τρίτης χώρας που έχουν εισέλθει νομίμως στη χώρα με οποιουδήποτε τύπου θεώρηση εισόδου  (D ή C) ή διαμένουν νομίμως στην Ελλάδα, ακόμη και αν ο τίτλος διαμονής που κατέχουν δεν επιτρέπει την αλλαγή σκοπού.
Δικαιούχοι εισόδου και διαμονής πενταετούς διάρκειας είναι:
*οι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν προσωπικά ή μέσω νομικού προσώπου, υπό την προϋπόθεση ότι τους ανήκουν εξʼ ολοκλήρου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, το ελάχιστο ύψος της οποίας ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ.
*οι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας χρονομεριστική μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄180), εφόσον το ελάχιστο ύψος της μίσθωσης ανέρχεται σε 250.000ευρώ
*οι πολίτες τρίτων χωρών που είτε διαμένουν νόμιμα, με τίτλο διαμονής, στην Ελλάδα είτε επιθυμούν να εισέλθουν και να διαμείνουν στη χώρα και οι οποίοι έχουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, την οποία αγόρασαν πριν την έναρξη ισχύος του 4146/2013, εάν το τίμημα που είχαν καταβάλει κατά την αγορά ανερχόταν σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ ή η σημερινή αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας τους ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ.
*οι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, το ελάχιστο ύψος της οποίας ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και η οποία περιουσία περιήλθε σε αυτούς με δωρεά ή γονική παροχή. Το δικαίωμα διαμονής σε αυτήν την περίπτωση ασκείται μόνο από τον δωρεολήπτη ή τον αποδέκτη της γονικής παροχής.
*οι πολίτες τρίτων χωρών που αγοράζουν αγροτεμάχιο ή οικόπεδο και προβαίνουν σε ανέγερση κτιρίου, εάν το άθροισμα της αξίας του συμβολαίου αγοράς και του εργολαβικού συμφωνητικού ανέγερσης κτιρίου ανέρχεται τουλάχιστον σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ.
*οι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει δεκαετούς διάρκειας χρονομεριστική μίσθωση βάσει των διατάξεων του ν. 1652/1986. Σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1652/1986, είναι η ανάληψη υποχρέωσης από τον εκμισθωτή να παραχωρεί κατʼ έτος, στο μισθωτή, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τη χρήση τουριστικού καταλύματος και να παρέχει σʼ αυτόν συναφείς υπηρεσίες για καθορισμένο από τη σύμβαση χρονικό διάστημα και ο μισθωτής να καταβάλλει το μίσθωμα που συμφωνήθηκε. Ισχύει και για τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω πολιτών τρίτων χωρών.
 Προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας διαμονής
για ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα.
 Για να αποκτηθεί η άδεια διαμονής πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:
 α) Τα ακίνητα θα πρέπει να ανήκουν κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στους ιδιοκτήτες τους.
 β) Στην περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου, αξίας 250.000ευρώ, παρέχεται δικαίωμα διαμονής, μόνο εφόσον οι ιδιοκτήτες του ακινήτου είναι σύζυγοι που κατέχουν το ακίνητο εξʼ αδιαιρέτου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, το δικαίωμα διαμονής παρέχεται μόνο εάν το ποσό που έχει επενδύσει ο κάθε συνιδιοκτήτης, ανέρχεται σε 250.000ευρώ .
 γ) Εάν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου το έχει αποκτήσει μέσω νομικού προσώπου, θα πρέπει να του ανήκουν εξʼ ολοκλήρου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια.
 δ) Το δικαίωμα διαμονής παρέχεται και στις περιπτώσεις που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι ιδιοκτήτης, είτε προσωπικά είτε μέσω νομικού προσώπου, περισσοτέρων του ενός
ακινήτων, συνολικής αξίας τουλάχιστον 250.000ευρώ.
 ε) Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να εισέλθει στη χώρα με βίζα τύπου D, η τεκμηριωμένη πρόθεση αγοράς ακινήτου, θα πρέπει να αποδεικνύεται με έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική δυνατότητα (λ.χ. βεβαίωση αναγνωρισμένης τράπεζας Α τάξεως ή επίσημου χρηματοδοτικού οργανισμού ή άλλου αναγνωρισμένου οργανισμού φύλαξης χρεογράφων) με την οποία να πιστοποιείται η ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών ή λοιπών κινητών αξιών, ιδίως ομόλογα ή μετοχές, για την κάλυψη των κεφαλαίων της επένδυσης, τουλάχιστον 250.000ευρώ και την πρόθεση του αιτούντα να αγοράσει το ακίνητο (σύμβαση ανάθεσης σε δικηγορικό ή σε κτηματομεσιτικό γραφείο).
 στ) Για τους πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, εφόσον το ελάχιστο ύψος της μίσθωσης ανέρχεται σε 250.000ευρώ, θα πρέπει να προκύπτει από το συμβόλαιο η εφάπαξ καταβολή του μισθώματος που αντιστοιχεί στη δεκαετή μίσθωση του καταλύματος ή των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών
  Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, το ύψος της ακίνητης περιουσίας θα προκύπτει από τις αναγραφόμενες στο συμβόλαιο αξίες των ακινήτων ή των συμβάσεων μίσθωσης. Διευκρινίζεται δε ότι ως τίμημα της αξίας του ακινήτου για τις ανάγκες του ν.4251/2014 νοείται το ποσόν που αναγράφεται ρητώς στο συμβόλαιο ότι καταβλήθηκε για την αγοραπωλησία. Δεν ενδιαφέρει η αντικειμενική αξία του ακινήτου εκτός εάν αυτή αποτελεί το ποσόν που αναγράφεται στο συμβόλαιο ότι καταβλήθηκε για την αγοραπωλησία.
 Θεώρηση Εισόδου (VISA) - Απόκτηση άδειας διαμονής
για ιδιοκτήτες ακινήτων.
 Η νόμιμη είσοδος στη χώρα είναι απαραίτητη, προκειμένου να αποκτήσει κανείς άδεια διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων. Μετά την έκδοση της άδειας διαμονής και για το διάστημα που αυτή ισχύει , δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου. Σύμφωνα με το ν.4251/14, παρέχεται δυνατότητα υποβολής αίτησης χορήγησης άδειας διαμονής, σε οποιονδήποτε πολίτη τρίτης χώρας έχει εισέλθει νομίμως στη χώρα ,με οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου, ή διαμένει νομίμως στην Ελλάδα ανεξαρτήτως του καθεστώτος ή του τύπου αδείας διαμονής του.

Διάρκεια άδειας διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων.
Η άδεια διαμονής είναι πενταετούς διάρκειας.

Δυνατότητα ανανέωσης άδειας διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων - Διάρκεια και προϋποθέσεις.
Η άδεια διαμονής μπορεί να ανανεωθεί. Συγκεκριμένα, οι άδειες διαμονής ανανεώνονται για ισόχρονη διάρκεια και για όσες φορές επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος.

Για την ανανέωση της άδειας διαμονής, πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
Η ακίνητη περιουσία να παραμένει στην κυριότητα και νομή του ενδιαφερομένου.
Να παραμένουν σε ισχύ οι προβλεπόμενες συμβάσεις/μισθώσεις.
Τυχόν διαστήματα απουσίας από τη χώρα δεν αποτελούν παρακωλυτικό λόγο για την ανανέωση της άδειας διαμονής. Η μεταπώληση της ακίνητης περιουσίας κατά τη διάρκεια της ισχύος της άδειας διαμονής σε έτερο πολίτη τρίτης χώρας δεν παρέχει δικαίωμα χορήγησης άδειας διαμονής στο νέο αγοραστή
Διαδικασία έκδοσης άδειας διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων.
1: Έκδοση θεώρησης εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια
Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για θεώρηση εισόδου στην ελληνική προξενική αρχή στη χώρα προέλευσης.
 2: Απαιτούμενα δικαιολογητικά  για έκδοση άδειας διαμονής
Για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα αξίας 250.000ευρώ  απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Έντυπο αίτησης.
 • Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας με την προβλεπόμενη, όπου απαιτείται, ισχύουσα θεώρηση εισόδου.
 • Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4251/2014, το οποίο για τις άδειες διαμονής διάρκειας μέχρι πέντε ετών ανέρχεται σε 500 ευρώ. Δεν απαιτείται παράβολο για τα ανήλικα τέκνα (κάτω των 18 ετών).

Επιπρόσθετα, ανάλογα με την περίπτωση, πρέπει να συγκεντρωθούν τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
(Χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, ιδιοκτήτες, κατά κυριότητα, νομή και κατοχή, εξʼ ολοκλήρου ή εξʼ αδιαιρέτου, ακινήτων στην Ελλάδα).

 • Συμβόλαιο αγοράς επί του οποίου αναγράφεται ότι «το συμβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου, δεν τελεί υπό όρους και αιρέσεις, το σύνολο του τιμήματος ανέρχεται σε ποσό 250.000ευρώ το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με τραπεζική συναλλαγή» και αποδεικτικό μεταγραφής του συμβολαίου από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Για την απόδειξη της πλήρωσης τηςσυγκεκριμένης προϋπόθεσης, γίνονται δεκτά: 

- Ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν συναφθεί στην αλλοδαπή εφόσον ρητά αναφέρουν ότι καλύπτουν τον ενδιαφερόμενο για όσο διάστημα διαμένει στην Ελλάδα.
- Ασφαλιστήρια συμβόλαια που συνάπτονται στην Ελλάδα.

Χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, που διαθέτουν, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα μέσω νομικού προσώπου, του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά
μερίδια, τους ανήκουν εξʼ ολοκλήρου.

 • Συμβόλαιο αγοράς επί του οποίου αναγράφεται ότι «το συμβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου, δεν τελεί υπό όρους και αιρέσεις, το σύνολο του τιμήματος ανέρχεται σε ποσό 250.000ευρώ το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με τραπεζική συναλλαγή» και .αποδεικτικό μεταγραφής του συμβολαίου από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Για την απόδειξη της πλήρωσης της συγκεκριμένης προϋπόθεσης, γίνονται δεκτά: 
 • Ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν συναφθεί στην αλλοδαπή εφόσον ρητά αναφέρουν ότι καλύπτουν τον ενδιαφερόμενο για όσο διάστημα διαμένει στην Ελλάδα.
 •  Ασφαλιστήρια συμβόλαια που συνάπτονται στην Ελλάδα.

Χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα.

 • Αντίγραφο συμβολαιογραφικού εγγράφου μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, από το οποίο να αποδεικνύεται η εφάπαξ καταβολή του ποσού των 250.000ευρώ και στο οποίο να υφίσταται μνεία για χορήγηση σχετικού σήματος λειτουργίας από τον ΕΟΤ.
 • Αποδεικτικό μεταγραφής του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου στο οποίο έχει μεταγραφεί το σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που αγόρασαν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα πριν την έναρξη ισχύος του 4146/2013.
Eάν το τίμημα που καταβλήθηκε πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4146/2013 κατά την αγορά του ακινήτου είναι μικρότερο των διακοσίων πενήντα (250.000) χιλιάδων ευρώ αλλά η σημερινή αντικειμενική αξία του ακινήτου υπερβαίνει ή είναι ίση του εν λόγω ποσού, μεταξύ των δικαιολογητικών που προσκομίζονται, περιλαμβάνεται και βεβαίωση συμβολαιογράφου στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται: «Από τον έλεγχο του αριθ. .......... συμβολαίου αγοράς ακινήτου προκύπτει ότι καταβλήθηκε το τίμημα της αξίας του ακινήτου ολοσχερώς και το συμβόλαιο, δεν τελεί πλέον υπό όρους, αιρέσεις και προθεσμίες και η αντικειμενική αξία του ακινήτου, ως έχει σήμερα, ανέρχεται στο ποσόν 250.000ευρώ»
Παράλληλα, και για την περίπτωση αυτή απαιτείται αντίγραφο συμβολαίου
αγοράς ακινήτου ή ακινήτων αξίας τουλάχιστον  250.000ευρώ , καθώς και αποδεικτικό μεταγραφής του συμβολαίου από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
Χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που αγοράζουν αγροτεμάχιο ή οικόπεδο και προβαίνουν σε ανέγερση κτιρίου.
Προσκομίζονται επιπλέον:

 • συμβόλαιο αγοράς αγροτεμαχίου ή οικοπέδου και
 • εργολαβικό συμφωνητικό ανέγερσης/αναπαλαίωσης κατοικίας κατατεθειμένο στην εφορία σύμφωνα με το νόμο
 • οικοδομική άδεια στο όνομα του ενδιαφερομένου
 • τιμολόγια του/των εργολάβου/ων και τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις.

Χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας χρονομεριστική μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα. Προσκομίζονται επιπλέον:

 • σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας στην οποία να αναφέρεται το τίμημα που αντιστοιχεί κατʼ έτος
 • αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο
 • βεβαίωση του ΕΟΤ ότι έχει λάβει γνώση της κατάρτισης της συγκεκριμένης χρονομεριστικής μίσθωσης

Χορήγηση άδειας διαμονής στα μέλη οικογένειας του πολίτη τρίτης χώρας.

 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Για την απόδειξη της πλήρωσης της συγκεκριμένης προϋπόθεσης, γίνονται δεκτά:


 1. Ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν συναφθεί στην αλλοδαπή εφόσον ρητά αναφέρουν ότι καλύπτουν τον ενδιαφερόμενο για όσο διάστημα διαμένει στην Ελλάδα.
 2. Ασφαλιστήρια συμβόλαια που συνάπτονται στην Ελλάδα.
 3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.

3. Υποβολή των δικαιολογητικών
Οι αιτήσεις για τη χορήγηση των αδειών διαμονής κατατίθενται στην υπηρεσία μιας στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου όπου βρίσκεται το ακίνητο του ενδιαφερομένου, Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην υπηρεσία μιας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όπου βρίσκεται η ακίνητη περιουσία σας.
4. Διαδικασίες έως την οριστική έκδοση της άδειας διαμονής
Ενέργειες κατα την άφιξη του πολίτη στη χώρα
Πολίτης τρίτης χώρας, που προτίθεται τεκμηριωμένα να επενδύσει σε ακίνητο ή να μισθώσει ξενοδοχειακό κατάλυμα ή τουριστική επιπλωμένη κατοικία και έχει εισέλθει νόμιμα στη χώρα , οφείλει, εντός της διάρκειας ισχύος της θεώρησης εισόδου να προβεί στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών, ώστε να έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί την άδεια διαμονής πριν τη λήξη της θεώρησης εισόδου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να προβεί σε δικαιοπραξίες και να συναλλάσσεται με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, με τη θεώρηση εισόδου.
Διαδικασία υποβολής αίτησης
Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής, η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών και η παραλαβή της άδειας διαμονής ή της απορριπτικής απόφασης ή άλλων εγγράφων από τον οικείο φάκελο μπορεί να γίνεται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη τρίτης χώρας είτε δια πληρεξουσίου. Αυτό σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας διαμονής, δια πληρεξουσίου, σε πολίτες τρίτων χωρών που ουδέποτε εισήλθαν στην Ελλάδα. Αντιθέτως, επιτρέπεται ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας να εισέλθει στη χώρα, να αναθέσει την εκπροσώπησή του σε δικηγόρο, είτε με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του από οποιαδήποτε δημόσια αρχή, είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο και ακολούθως να αναχωρήσει από τη χώρα και να μην παρίσταται κατά την υποβολή της αίτησης χορήγησης άδειας διαμονής ή/και την παραλαβή της σχετικής άδειας.
Συνεπώς είναι δυνατή η υποβολή αίτησης δια πληρεξουσίου, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποβάλλων το αίτημα, προσκομίζει στην αρμόδια αρχή ή το πρωτότυπο διαβατήριο του πολίτη τρίτης χώρας και απλό φωτοαντίγραφο αυτού ή επικυρωμένο από δικηγόρο ακριβές αντίγραφο του διαβατηρίου. Ομοίως, είναι δυνατή και η παραλαβή της βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης, καθώς και της άδειας διαμονής. Η σχετική ρύθμιση θα ισχύσει μέχρι την καθιέρωση του αυτοτελούς εγγράφου, το οποίο θα αντικαταστήσει την άδεια διαμονής ενιαίου τύπου. Για την χορήγηση του αυτοτελούς εγγράφου θα απαιτείται, λόγω της αναγκαιότητας λήψης βιομετρικών στοιχείων, αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη τρίτης χώρας. Μαζί με την αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής, ο αιτών επισυνάπτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται ανωτέρω.
Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών
Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την παραλαβή των αιτήσεων των πολιτών τρίτων χωρών για χορήγηση αδειών διαμονής, εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι πλήρη, χορηγούν βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, η διάρκεια της οποίας είναι ετήσια και αποτελεί νομιμοποιητικό τίτλο μέχρι την έκδοση της άδειας διαμονής.

Χρόνος επεξεργασίας αιτήματος
Ο ιδιοκτήτης ακινήτου δεν επηρεάζεται από τη διάρκεια επεξεργασίας του αιτήματός του, από την υποβολή της αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες έως την έκδοση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την άδεια διαμονής. Αυτό διότι μετά την υποβολή της αίτησης του χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης αίτησης. Ο χρόνος που απαιτείται για την έκδοση της άδειας διαμονής ποικίλει αναλόγως της υπηρεσίας κατάθεσης εντούτοις συνήθως δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες από την περιέλευση όλων των στοιχείων του φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία.

Παροχές κατά το χρόνο επεξεργασίας της αίτησης
Ο πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος κατέθεσε αίτηση χορήγησης της άδειας διαμονής και έχει λάβει τη βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, διαμένει νομίμως στη χώρα, για όσο χρόνο αυτή ισχύει (ετήσιας διάρκειας). Ο κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης απολαμβάνει των δικαιωμάτων που παρέχει η άδεια διαμονής που αιτείται. Συνεπώς έχει τη δυνατότητα να προβεί σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία που αφορά στην υλοποίηση της επένδυσης και να συναλλάσσεται με όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

Έκδοση απόφασης
Η Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αφού ελέγξει την πλήρωση των προϋποθέσεων εκδίδει, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πενταετή άδεια διαμονής.
Διαδικασία έκδοσης άδειας διαμονής των μελών της οικογένειας.
 Οι κατά τα παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται αντίστοιχη θεώρηση εισόδου.
Τα μέλη της οικογένειας έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν και μεταγενέστερα της εισόδου του πολίτη τρίτης χώρας, από τον οποίο αντλούν το δικαίωμα διαμονής. Στα εν λόγω μέλη οικογένειας χορηγείται ισόχρονη άδεια με αυτή του συντηρούντος άδεια διαμονής, η οποία ομοίως δεν παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Στα τέκνα των πολιτών τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτά στην Ελλάδα με τους όρους και τις προϋποθέσεις περί αδειών διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων, χορηγείται άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση μέχρι το 21ο έτος. Μετά το 21ο έτος είναι δυνατή η περαιτέρω ανανέωση αυτών με τριετή αυτοτελή άδεια διαμονής μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας τους και στη συνέχεια είναι δυνατή η περαιτέρω ανανέωση σύμφωνα με τις προβλέψεις της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις των αδειών διαμονής.
 Οι ανανεώσεις των αδειών διαμονής απαιτούν διαφορετικά δικαιολογητικά.
Τα κοινά δικαιολογητικά περιλαμβάνουν:

 1. Έντυπο αίτησης.
 2. Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.
 3. Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο προηγούμενης άδειας διαμονής, μόνο στην περίπτωση που η άδεια διαμονής δεν είναι επικολλημένη επί του προσκομισθέντος διαβατηρίου.
 5. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Για την απόδειξη της πλήρωσης της συγκεκριμένης προϋπόθεσης, γίνονται δεκτά:
 6. Ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν συναφθεί στην αλλοδαπή εφόσον ρητά αναφέρουν ότι καλύπτουν τον ενδιαφερόμενο για όσο διάστημα διαμένει στην Ελλάδα.
 7. Ασφαλιστήρια συμβόλαια που συνάπτονται στην Ελλάδα.                                                 Επίσης, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτούνται και τα κάτωθι δικαιολογητικά, προκειμένου να ανανεωθεί μια άδεια διαμονής, εφόσον έχει αγοραστεί ακίνητη περιουσία ύψους 250.000ευρώ: 

1. Ανανέωση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, ιδιοκτήτες, κατά κυριότητα, νομή και κατοχή, εξʼ ολοκλήρου ή εξʼ αδιαιρέτου, ακινήτων στην Ελλάδα. Η ακίνητη περιουσία παραμένει στην κυριότητα και νομή του ενδιαφερόμενου ή Παραμένουν σε ισχύ οι προβλεπόμενες μισθώσεις
2. Ανανέωση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, που διαθέτουν, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα μέσω νομικού προσώπου, του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια, τους ανήκουν εξʼ ολοκλήρου. Η ακίνητη περιουσία παραμένει στην κυριότητα και νομή του ενδιαφερόμενου ή Παραμένουν σε ισχύ οι προβλεπόμενες μισθώσεις
3. Ανανέωση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα. Η ακίνητη περιουσία παραμένει στην κυριότητα και νομή του ενδιαφερόμενου ή Παραμένουν σε ισχύ οι προβλεπόμενες μισθώσεις
4. Ανανέωση άδειας διαμονής στα κατά το άρθρο 20, περ.Β, παρ.4 του ν.4251/14 μέλη οικογένειας του πολίτη τρίτης χώρας.
5. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
6. Υπεύθυνη δήλωση του συντηρούντος ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση.
7. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης τέκνου που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα.

Γλώσσα εγγράφων για την υποβολή της αίτησης - Μεταφραστική Πηγή.
 Τα έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης για απόκτηση άδειας διαμονής, υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, πλην των δικαιολογητικών που εκδίδονται από αλλοδαπές αρχές, τα οποία θα πρέπει να φέρουν επικύρωση. Η επικύρωση είναι δύο ειδών:
α. Επικύρωση της Σύμβασης της Χάγης (Apostille) και
β. Προξενική επικύρωση.
Επικύρωση της Σύμβασης της Χάγης: Για όσα κράτη έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, και για τα οποία η Ελλάδα δεν έχει διατυπώσει επιφύλαξη, η Δημόσια Διοίκηση δέχεται την επικύρωση αυτή (APOSTILLE), η οποία τίθεται από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του αλλοδαπού εγγράφου. Προξενική επικύρωση: Για όσα κράτη δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης απαιτείται επικύρωση από την ελληνική προξενική αρχή της χώρας προέλευσης του εγγράφου. Η μετάφραση αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων γίνεται:
α. Από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ ή
β. Δικηγόρο-μέλος ελληνικού δικηγορικού συλλόγου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του από το Δικηγορικό του Σύλλογο.
 Κόστος διαδικασίας αίτησης άδειας διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων.
 Οι ενδιαφερόμενοι υπόκεινται στην υποβολή παραβόλου για την έκδοση της πενταετούς άδειας διαμονής το οποίο ανέρχεται στο ύψος των 500ευρώ.

Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Η ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ


Τελευταία αυξάνονται οι πολίτες που ζητούν ακίνητο από μεσιτικά γραφεία.
Είτε συνειδητά είτε όχι, δεδομένου ότι ορισμένοι δεν γνωρίζουν πως υποβάλλοντας  ένα αίτημα ζήτησης ακινήτου στα δημοφιλή sites X.E & Spitogatos , αυτό αποστέλλεται αυτόματα σε όλα τα μεσιτικά γραφεία που έχουν δηλώσει ότι δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη περιοχή.
Για να ικανοποιηθούν όμως και να λάβουν σωστές και προπαντός σαφείς απαντήσεις στα αιτήματα τους ,θα πρέπει να συμπληρώνουν με ακρίβεια τη ζήτηση.

Το κυριότερο στοιχείο είναι ο ακριβής προσδιορισμός της περιοχής αναζήτησης.
 Όχι απλώς Αθήνα αλλά Αθήνα και μετά Κολωνάκι ή Αθήνα και μετά Εξάρχεια. Γράφοντας Αθήνα ο μεσίτης λαμβάνει ένα μήνυμα με περισσότερες απο 30 περιοχές. Αποτέλεσμα ειναι τα περισσότερα γραφεία να διαγράφουν τη ζήτηση ως μη σοβαρή.
Επιπλέον τα τ.μ , ο αριθμός υπνοδωματίων και η τιμή που επιθυμεί ο πελάτης να προσφέρει, είτε αφορά σε ενοικίαση είτε σε αγορά ειναι πολύ σημαντικά στοιχεια. Οι περισσότεροι πελάτες ζητούν ακίνητα με τιμές ανύπαρκτες στην αγορά. Για παράδειγμα ακίνητο στο Κολωνάκι, 100τμ με 350 ευρώ. Ούτε υπάρχει ούτε θα ασχοληθεί κάποιος με τη συγκεκριμένη ζήτηση. Το σκεπτικο όσων το κάνουν ειναι να πετύχουν καλύτερη τιμή , το αποτέλεσμα ομως ειναι ακριβώς το αντίθετο.  Η ζήτηση πετιέται στον κάδο απορριμάτων ως εξωπραγματική.
Το σωστό προκειμένου ο πελάτης να λάβει σαφή απάντηση και πολλαπλές επιλογές,  ειναι να δηλώσει το μάξιμουμ των χρημάτων που θα μπορούσε να προσφέρει. Ο μεσίτης που θα επικοινωνήσει μαζί του, θα του δώσει να επιλέξει απο ακίνητα που κοστίζουν φθηνότερα έως και λίγο ακριβότερα απο το ποσόν που έχει δηλώσει στην αγγελία,  με στόχο μέσω της διαπραγμάτευσης να πετύχει τη σωστή τιμή.

Η λάθος ζήτηση.Ο συγκεκριμενος πελάτης αναζητά ακίνητο σε Αθήνα κέντρο , Βόρεια προάστια και Πειραιά.
Μ αυτόν τον τρόπο είναι αδύνατον να εξυπηρετηθεί.

Η σωστή ζήτηση:


Εβίτα Ελευθερουδάκη
broker/owner
Epsilon Team real estate

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

Για λίγες μέρες ακόμα η έκδοση φορολογικής ενημερότητας θα αφορά μονο στο ΙΚΑ.
Με νόμο της κυβέρνησης που ευτυχώς ακόμα δεν ειναι σε ισχύ ,αφού δεν έχουν υπογραφέι οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις ,οποιος θέλει να πάρει φορολογική ενημερότητα στο μέλλον θα πρέπει να μη χρωστάει σε κανέναν ασφαλιστικό φορέα , ούτε στο ΤΕΒΕ, ή να έχει κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Βιαστείτε λοιπόν όσοι προτίθεστε να μεταβιβάσετε άμεσα ακίνητα και έχετε χρέη στο ΤΕΒΕ.

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

Διαπιστώσεις και προβλέψεις για την πτώση τιμών των ακινήτων.

Οι τιμές των ακινήτων τα επόμενα τρίμηνα αναμένεται να διαμορφωθούν ως το συνδυαστικό αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων, όπως το νέο πλαίσιο διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ο βαθμός αβεβαιότητας στην οικονομία, η φορολογική επιβάρυνση των ακινήτων, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και η βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης, σύμφωνα με ανάλυση της Alpha Bank. Επιπλέον, το όποιο επενδυτικό ενδιαφέρον μπορεί να προκύψει λόγω των χαμηλών τιμών σε συνάρτηση με τις υψηλές αποδόσεις (κυρίως των επαγγελματικών ακινήτων), τη δυναμική του τουρισμού και της ανάπτυξης των υποδομών.
Που βρίσκονται σήμερα οι τιμές των ακινήτων
Η μείωση των τιμών των οικιστικών ακινήτων συνεχίσθηκε και το 2016 αλλά με βραδύτερο ρυθμό. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν κατά 2,2%, το 2016, έναντι μείωσης κατά 5,1% το 2015. Σε σχέση με την παλαιότητα των διαμερισμάτων, σημειώνεται ότι η μείωση των τιμών τους ήταν μεγαλύτερη στα νέα διαμερίσματα (μέχρι 5 έτη) κατά 2,9% το 2016, έναντι μείωσης κατά 1,8% στα παλαιά (άνω των 5 ετών).Και στις δύο αυτές κατηγορίες παρατηρείται αισθητή αποκλιμάκωση του καθοδικού ρυθμού μεταβολής των τιμών.
Αναφορικά με την εξέλιξη των τιμών των κατοικιών ανά γεωγραφική περιοχή παρατηρείται ότι στην Αθήνα κατεγράφη μείωση κατά 1,7% το 2016, έναντι μείωσης κατά 5,3% το προηγούμενο έτος, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο ρυθμός μείωσης των τιμών διαμερισμάτων ήταν υψηλότερος και διαμορφώθηκε στο 3,3%, έναντι μείωσης κατά 5,4% το 2015. Επιβράδυνση τις υποχώρησης τιμών των κατοικιών παρατηρήθηκε το 2016 και στις άλλες μεγάλες πόλεις (2016: -2,2%), όπως και στις λοιπές περιοχές (2016: -2,9%).
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των καταστημάτων συνεχίζουν την πτωτική πορεία τους αλλά με ασθενέστερο ρυθμό (Η1 (πρώτο εξάμηνο) 2016: -0,4%, Η1 2015: -3,9%), ενώ οι τιμές των γραφείων παρουσιάζουν τα τελευταία δύο διαθέσιμα εξάμηνα τάσεις σταθεροποίησης (Η2 2015: +0,4% και Η1 2016: +0,3%).
ΠΗΓΗ : www.imerisia.gr

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΣΕ ΨΥΧΙΚΟ, ΦΙΛΟΘΕΗ, ΝΕΟ ΒΟΥΤΖΑ & ΔΕΛΦΟΥΣ

Τα πάνω κάτω φέρνει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα με την οποία κρίνεται παράνομος ο τρόπος προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων και κατά συνέπεια και ο προσδιορισμός του ΕΝΦΙΑ σε 4 περιοχές της χώρας.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας ακύρωσαν την υπουργική απόφαση καθορισμού των αντικειμενικών αξιών κατά το σκέλος εκείνο μόνο που αφορά τις 4 εν λόγω περιοχές (σε αυτές μόνο τις περιοχές είχαν ακίνητα οι προσφεύγοντες στο ΣτΕ) και όχι για την υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς ο προσδιορισμός έγινε οριζόντια (χαρακτηριστικά όπως αναφέρεται στις αποφάσεις καθορίστηκαν «συλλήβδην για όλες τις ζώνες ορισμένης περιφέρειας»).

Δηλαδή χωρίς να υπάρχει διαφανής, ορισμένη, πρόσφορη και οικονομετρικά άρτια μεθοδολογία προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία (νόμος 3852/2010), αλλά ούτε λήφθηκε υπόψη η γνώμη του κάθε Δήμου ή Κοινότητας, όπως προβλέπεται.

Οι 4 αυτές περιοχές είναι 3 στην Αττική και συγκεκριμένα Φιλοθέη, Ψυχικό, Νέο Βουτζά, αλλά και για τους Δελφούς Άμφισσας.

Σύμφωνα με το euro2day, οι αποφάσεις του ΣτΕ δεν σημαίνουν ότι πρέπει να επιστραφεί ο ΕΝΦΙΑ του 2016 στους ιδιοκτήτες ακινήτων των 4 αυτών περιοχών και αυτό γιατί κρίθηκε ότι δεν μπορεί ένα μήνα πριν την εκπνοή του 2016 να τροποποιηθεί ο κρατικός προϋπολογισμός.

Όμως, η Κυβέρνηση πρέπει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 να έχει προσδιορίσει τις νέες αντικειμενικές αξίες στις 4 αυτές περιοχές προκειμένου να καθοριστεί -σύμφωνα με αυτές και όπως προβλέπει το ΣτΕ- ο ΕΝΦΙΑ για το 2017.

Οι αντικειμενικές αξίες και ο ΕΝΦΙΑ των περιοχών αυτών κρίθηκε μη νόμιμος από 8.6.2016, δηλαδή από την ημέρα συζήτησης των υποθέσεων στο ακροατήριο της 7μελούς σύνθεσης του Β΄ Τμήματος του ΣτΕ.
Ειδικότερα, η 7μελής σύνθεσης του Β΄ Τμήματος με τις υπ΄ αριθμ. 2334-2337/2016 αποφάσεις της και με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Μαίρη Σάρπ, επισημαίνει ότι «κατά την έννοια των εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, ερμηνευoμένων υπό το φως των άρθρων 4 (παρ. 5) και 78 (παρ. 1) του Συντάγματος, ο προσδιορισμός από την κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων πρέπει να διενεργείται με βάση ενιαία (για το σύνολο των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού), διαφανή, αρκούντως ορισμένη, πρόσφορη και οικονομετρικά άρτια μεθοδολογία, ώστε να παρέχονται στους βαρυνόμενους επαρκή εχέγγυα ορθού καθορισμού της φορολογούμενης (ελάχιστης εύλογης αγοραίας) αξίας των ακινήτων τους και να τηρείται από τα αρμόδια διοικητικά όργανα το ίσο μέτρο (γνωμοδοτικής και αποφασιστικής) κρίσης.

Η τοιαύτη ειδική μέθοδος πρέπει, ιδίως, να λαμβάνει προσηκόντως υπόψη την παρατεταμένη και σταδιακά εντεινόμενη ύφεση της αγοράς ακινήτων, συνεπεία της οικονομικής κρίσης και της επιβάρυνσης της ακίνητης περιουσίας με νέους φόρους, από το 2010 και μετά».

Επιπρόσθετα, οι σύμβουλοι Επικρατείας αναφέρουν: «Κατά την κοινή πείρα, ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο προσδιορισμού της αγοραίας αξίας ενός ακινήτου είναι η τοποθεσία του, ο ως άνω ορισμός πρέπει να γίνεται τουλάχιστον σε επίπεδο δημοτικής ενότητας ή κοινότητας δήμου, κατόπιν συνεκτίμησης (διενεργούμενης κατ' εφαρμογή της προαναφερόμενης ειδικής μεθόδου) συγκεκριμένων, περιλαμβανόμενων στο διοικητικό φάκελο, πρόσφορων και επίκαιρων στοιχείων για την πραγματική αγοραία αξία των ακινήτων στη σχετική ζώνη ή, σε περίπτωση αιτιολογημένης διαπίστωσης της ανυπαρξίας τέτοιων στοιχείων, με συνεκτίμηση ανάλογων υφιστάμενων στοιχείων για τις όμορες/γειτονικές ζώνες ή για άλλες ζώνες που κρίνονται αιτιολογημένα ότι παρουσιάζουν ουσιώδεις ομοιότητες όσον αφορά την αγορά ακινήτων.

Μεταξύ των στοιχείων που (πρέπει να) λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο αυτό, είναι και η προβλεπόμενη στο άρθρο 261 παρ. 4 του ν. 3852/2010 (απλή) γνώμη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου».

Επομένως, υπογραμμίζεται στις αποφάσεις του ΣτΕ, «η πρόταση ή/και ο κανονιστικός καθορισμός των τιμών εκκίνησης δεν χωρεί νομίμως, αν γίνεται (κατά παραγνώριση των προαναφερόμενων, συναγόμενων από το άρθρο 41 του ν. 1249/1982, όρων) συλλήβδην για όλες τις ζώνες ορισμένης περιφέρειας ή του συνόλου της επικράτειας, κατά γενική επίκληση και εκτίμηση στοιχείων αναγόμενων σε διάφορες περιοχές και δίχως συγκεκριμένη μεθοδολογία, που να έχει τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά».

Ως προς τις αιτήσεις ακυρώσεως και τις περιοχές που απασχόλησαν τους δικαστές, αναφέρεται στις αποφάσεις του ΣτΕ:

«Ο καθορισμός των τιμών εκκίνησης στην επίδικη ζώνη έγινε στο πλαίσιο συλλήβδην προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών για τις ζώνες του συνόλου της επικράτειας, αναλόγως της τιμής που είχαν πριν από την επίδικη αναπροσαρμογή, βάσει εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, η οποία πρότεινε οριζόντιες ποσοστιαίες μεταβολές ανά ομάδα τιμών ζώνης γενικά των ακινήτων της οικείας περιφέρειας, χωρίς να εκφέρει εξατομικευμένη κρίση για τις επιμέρους ζώνες της, ειδικότερα, δε, για την επίδικη ζώνη, με παράθεση των συγκεκριμένων στοιχείων που έλαβε υπόψη της σχετικά με τη ζώνη αυτή, και χωρίς να προκύπτει η εφαρμογή (από την επιτροπή και, περαιτέρω, από τον υπουργό) ορισμένης, οικονομετρικά άρτια μεθοδολογίας προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών».

Κατόπιν αυτών οι έγιναν δεκτές οι αιτήσεις των κατοίκων των 4 αυτών περιοχών και οι σύμβουλοι Επικρατείας ακύρωσαν την προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, κατά το μέρος της με το οποίο καθορίστηκαν οι τιμές εκκίνησης των 4 περιοχών.

Τέλος, το ΣτΕ «σταθμίζοντας τα συμφέροντα των διαδίκων, αποδίδει μείζονα βαρύτητα στο επιτακτικό δημόσιο συμφέρον, που καθίσταται ακόμα εντονότερο υπό τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες, αποτροπής του κινδύνου ουσιώδους διαταραχής των φορολογικών εσόδων του Κράτους για το έτος φορολογίας 2016, και, συνακόλουθα, κρίνει, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 50 παρ. 3β του π.δ. 18/1989, ότι η ακύρωση καθεμίας των επίμαχων ρυθμίσεων της παραγράφου 2α της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης πρέπει να μην αναδράμει στο χρόνο έναρξης ισχύος της (21.5.2015), αλλά στις 8.6.2016, χρόνο συζήτησης των υποθέσεων στο ακροατήριο».

ΠΗΓΗ: E-RED

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ... ΕΙΔΟΣ !!!


Θέμα χρόνου είναι η έκδοση υπουργικής απόφασης που θα δίνει στους πολίτες, που δεν μπορούν να κάνουν αποδοχή κληρονομιάς, τη δυνατότητα να εκχωρούν ακίνητο στο Δημόσιο, για να καλύπτουν την φορολογική υποχρέωση που απορρέει από τον φόρο κληρονομιάς.


Η σχετική νομοθετική πρόβλεψη υπάρχει από το 2014, εντούτοις δεν είχε εκδοθεί η προβλεπόμενη υπουργική απόφαση για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την αύξηση του φαινομένου της αποποίησης κληρονομιάς από πολλούς πολίτες, φαινομένου που αυξήθηκε λόγω της αύξησης των χρεών και της φορολογίας στα ακίνητα, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης προσήλθε στη Βουλή, προκειμένου να απαντήσει σε σχετική ερώτηση του βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων Δημήτρη Καμμένου.

«Πράγματι, υπάρχει νομοθετική ρύθμιση, από το 2014, η οποία δίνει δυνατότητα σε πολίτες που δεν μπορούν να πληρώσουν το φόρο κληρονομιάς - όχι οποιαδήποτε φορολογική υποχρέωση αλλά μόνο το φόρο που προκύπτει μετά από κληρονομιά- να τον πληρώσουν με μεταβίβαση ακινήτου στο δημόσιο, είτε του συγκεκριμένου ακινήτου είτε άλλου ακινήτου.

Αυτό το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει και αφορά τους πολίτες που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν με άλλο τρόπο την συγκεκριμένη φορολογική υποχρέωση αλλά δυστυχώς από το 2014 δεν έχει προχωρήσει η έκδοση της απόφασης που ορίζει ο συγκεκριμένος νόμος», είπε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών και εξήγησε ότι η έκδοση της απόφασης δεν προχωρούσε, διότι είχαμε συγκεκριμένες δημοσιονομικές δεσμεύσεις.

«Τώρα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και στο τελικό της επεξεργασίας της, από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, βρίσκεται υπουργική απόφαση με την οποία θα μπορεί το υπουργείο Οικονομικών, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που ο πολίτης δεν θα μπορεί να πληρώσει το φόρο κληρονομιάς με μετρητά, να τον πληρώνει μέσω ακινήτου.

Ούτως ή άλλως για το δημόσιο το ίδιο είναι, διότι αν δεν γινόταν αποδοχή κληρονομιάς το ακίνητο πάλι θα περνούσε στο δημόσιο», είπε ο κ. Αλεξιάδης και πρόσθεσε: «Δίνουμε έτσι με ένα τρόπο στους πολίτες τη δυνατότητα να κρατήσουν την περιουσία τους και να ρυθμίσουν αυτό το πρόβλημα με εκχώρηση ακινήτου».

Ο κ. Αλεξιάδης επισήμανε ότι υπάρχουν ζητήματα αναφορικά με το πώς θα γίνεται η εκτίμηση του ακινήτου ή η επιλογή μεταξύ των ακινήτων, που θα δίνει ο φορολογούμενος και «το πώς θα λύνονται αυτά, θα προβλέπεται στην υπό έκδοση υπουργική απόφαση ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι πολίτες».

Με αφορμή την πρόσφατη δημοσιοποίηση στοιχείων από τα ειρηνοδικεία της χώρας για τις αποποιήσεις κληρονομιών, ο αναπληρωτής υπουργός είπε ότι «και στο παρελθόν δεν γινόταν αποδοχή κληρονομιάς λόγω χρεών αλλά σήμερα αυτός ο αριθμός είναι αυξημένος επειδή έχουν μεγαλώσει τα χρέη προς τράπεζες, δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και έτσι αυτό το φαινόμενο είναι αυξημένο».

«Στην υπό έκδοση υπουργική απόφαση, έχουμε προβλέψει αν κάποιος χρωστάει 30.000 ευρώ στο δημόσιο και το ακίνητο που το δημόσιο θα συμφωνήσει να εκχωρηθεί για τη φορολογική υποχρέωση κάνει 50000, αυτά τα 20000 διαφορά, να μην τα χάνει ο πολίτης αλλά να υπάρχει ειδική διαδικασία ώστε ο πολίτης να προστατεύεται και να μην χάνει το δημόσιο», είπε επίσης ο κ. Αλεξιάδης.

ΠΗΓΗ: ERED

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Ότι πληρώνεις παίρνεις!

Δεν είναι σύμπτωμα της κρίσης το παζάρι ,απλώς στις μέρες μας έχει xάσει τον … προσανατολισμό του !
Παζάρι κάνεις στον υπαίθριο πωλητή luis Vuitton στην πλατεία Συντάγματος, δεν κάνεις στο κατάστημα της Via Μonte Napoleone στο Μιλάνο .
Παζάρι κάνεις  εκεί που σε… παίρνει και ξέρεις ότι θα επιτύχεις καλύτερη τιμή.
Και προπαντός παζάρι κάνεις εκεί που η καλύτερη τιμή μεταφράζεται σε κέρδος και όχι σε ζημία.
Ζητώντας μείωση από τον επαγγελματία στην μεσιτική αμοιβή αγοραπωλησίας , το μόνο που επιτυγχάνεις είναι να καθυστερήσεις την πώληση του ακινήτου σου. Γιατί  και οι μεσίτες, όπως όλοι οι επαγγελματίες, επιλέγουν να προωθήσουν στην αγορά το προϊόν με το μεγαλύτερο κέρδος.
Οι επαγγελματίες του real estate στην Ελλάδα πλήγηκαν όσο και οι ιδιοκτήτες από τις μειώσεις τιμών των ακινήτων , δεδομένου ότι αμείβονται με ποσοστό επι του τελικού τιμήματος και όχι με εφ άπαξ  προκαθορισμένη αμοιβή.
Αντιθέτως τα κόστη λειτουργίας τους παρέμειναν τα ίδια , σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις, όπως σε συγκεκριμένα διαφημιστικά portals ακινήτων,  αυξήθηκαν.
Υπερπολλαπλασιάστηκε ο κόπος που καταβάλλεται για την προσέλκυση πελατών ,ενώ οι συνεχείς αλλαγές των νόμων και του φορολογικού πλαισίου,  απαιτούν πλέον καθημερινή ενημέρωση ώστε οι απαντήσεις στους εν δυνάμει αγοραστές , Έλληνες και μη, να είναι σαφείς και έγκυρες.
Η Epsilon team αμείβεται με minimum 2% στις αγοραπωλησίες , ποσοστό που διαμορφώνεται ανοδικά  σε ακίνητα με χαρακτηριστικά  που αυξάνουν τη δυσκολία πώλησης τους  και ένα μίσθωμα στις εντός Αττικής  ενοικιάσεις.
Στις προσφερόμενες υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται υπηρεσίες προώθησης των ακινήτων σε επιλεγμένα portals εξωτερικού , συνεργασία με μεσιτικά γραφεία εξωτερικού ,  έγκυρες απαντήσεις σε οποιοιδήποτε νομικό θέμα που αφορά στο ακίνητο από τις εξειδικευμένες  σε αγοραπωλησίες νομικες  εταιρείες ,  Π. ΛΙΑΡΤΗΣ – Σ. ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  και               Α. ΤΣΙΡΩΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ,  καθώς και ένα οικονομικό και κοινωνικό προφίλ του πελάτη στις περιπτώσεις ενοικίασης.

Εβίτα Ελ. Ελευθερουδάκη
broker/ owner
Epsilon team real estate Plus

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS: ΑΛΛΑΓΕΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

Την τροποποίηση των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων αποφάσισε το ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών, με υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αρ. 2282/Β/22.7.201 (http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/ΦΕΚ_Β_2282-22.7.2016.pdf).

Στη νέα υπουργική απόφαση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι εξής ρυθμίσεις:

•Επιτρέπεται η ανάληψη ποσού από τους δικαιούχους έως του ποσού των οκτακοσίων σαράντα (840) ευρώ κατʼ ανώτατο όριο, ανά δύο εβδομάδες.

•Επιτρέπεται η πρόωρη, μερική ή ολική, εξόφληση δανείου και λήξη προθεσμιακής κατάθεσης  σε πιστωτικό ίδρυμα.

•Επιτρέπονται αναλήψεις μετρητών έως του ποσοστού του 100% συνολικά, από χρηματικά ποσά τα οποία, μετά τις 22.7.2016, κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων νομικών και φυσικών προσώπων, σε μετρητά.

•Επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις, η ανάληψη μετρητών, έως του ποσοστού 30% συνολικά, από χρηματικά ποσά τα οποία, μετά τις 22.7.2016, μεταφέρονται από το εξωτερικό με μεταφορά πίστωσης σε υφιστάμενους λογαριασμούς στην Ελλάδα.

Οι αλλαγές και οι περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων (capital controls), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν περιέχονται αναλυτικά, σε μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων, στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών http://www.hba.gr/.

Πηγή: Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΑΛΙ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ...

Σε εφιάλτη εξελίσσεται η ιδιοκτησία ακινήτων στην Ελλάδα.
Εκτός από τον ΕΝΦΙΑ, νέα χαράτσια έρχονται για όσους θέλουν να προχωρήσουν στη μίσθωση των ιδιοκτησιών τους. Και όχι μόνο...
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα θελήσουν να νοικιάσουν ή να μεταβιβάσουν ένα ακίνητο θα πρέπει να συγκεντρώσουν τρία νέα έγγραφα.
Σύμφωνα με τις εξαγγελίες, πρόκειται για τα πιστοποιητικά:

 1. Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου
 2. Πιστοποιητικό πολεοδομικής νομιμότητας
 3. Βεβαίωση καταβολής ΤΑΠ (τέλος που εισπράττεται από τους δήμους μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ).

Αυτά τα πιστοποιητικά έρχονται να προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα:

 • Ενεργειακό πιστοποιητικό
 • Πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 

Με βάση τους υπολογισμούς παραγόντων της αγοράς που επικαλείται η «Καθημερινή», αυτά τα τρία νέα έγγραφα ανεβάζουν το κόστος για κάθε ένα από τα κτίρια που έχει στην κατοχή του ο ιδιοκτήτης ούτε λίγο ούτε πολύ στα 1.000 ευρώ.

Μάλιστα στην περίπτωση της Ταυτότητας Κτιρίου, της οποίας το κόστος υπολογίζεται μίνιμουμ στα 300 με 400 ευρώ και θα πρέπει να εκδοθεί μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να την ανανεώνουν ανά επτά έτη, γεγονός που ανεβάζει το κόστος, καθώς η κάθε ανανέωση απαιτείται να γίνεται από μηχανικό, ο οποίος έχει αμοιβή τουλάχιστον 300 ευρώ.

Πηγή:  iefimerida.gr

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Καταργείται εντελώς η άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με την πιο αναλυτική ενημέρωση που έκανε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Πατούλης στο Δ.Σ. μετά την συνάντηση που είχε με την Υφυπουργό Ανάπτυξης κα Τζάκρη.

Με το νέο νομικό πλαίσιο οι δήμοι θα χορηγούν βεβαίωση χρήσεων γης, και ο ιδιοκτήτης θα ενημερώνει απλά με fax το δήμο για την έναρξη οικονομικής δραστηριότητας.

Ετσι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής απαλλάσσεται από την αρμοδιότητα αφού δεν θα χορηγείται πια ούτε άδεια μουσικών οργάνων, ούτε προέγκριση.

Σύμφωνα όμως με τα όσα εξήγησε η κα Τζάκρη στον κ. Πατούλη ο ελεγκτικός ρόλος του δήμου παραμένει καθώς και το δικαίωμα για παράταση της άδειας μουσικής. Ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει την επιχείρηση όταν διαπιστώνει ότι παραβιάζονται οι κανόνες λειτουργίας.

Πρόθεση του Υπουργείου είναι να μην υπάρχει καμία εμπλοκή αιρετού στην αδειοδότηση των οικονομικών δραστηριοτήτων.
Δεν έχει διευκρινιστεί τι θα γίνει με τις οικονομικές δραστηριότητες πλανόδιου εμπορίου, όμως διευκρινίστηκε ότι η αλλαγή του νομικού καθεστώτος αδειοδότησης των επιχειρήσεων δεν αφορά την κατάληψη των κοινόχρηστων χώρων. Η αρμοδιότητα παραμένει στους δήμους ως έχει.

Ο δήμος λοιπόν παρεμβαίνει κατασταλτικά με υποχρεωτικό δειγματοληπτικό έλεγχο της τάξεως του 20% μέχρι 30% με μια διαδικασία που θα οριστεί από το υπουργείο. Τους ελέγχους θα υποστηρίζουν και θα επιθεωρούν και κλιμάκια του Υπουργείου.
Παράβολο θα συνεχίσει να υπάρχει για την χορήγηση βεβαίωσης των χρήσεων γης

πηγή: myota.gr

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΦΙΑ

Το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ανέστειλε επ' αόριστον την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ από πολίτη. Η ιδιοκτήτρια τριών ακινήτων η οποία υποχρεώνεται να καταβάλλει ετησίως 15.800 ευρώ υπέβαλε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και το δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν θα πληρώσει ούτε ευρώ μέχρι να συζητηθεί η κύρια υπόθεση.
Η ημερομηνία της δίκης δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη και αυτό αναμένεται να γίνει σε περίπου 4 χρόνια, λόγω της πληθώρας υποθέσεων που εισάγονται, κάθε χρόνο, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο και δικάζονται κατά προτεραιότητα.
Στο σκεπτικό του δικαστηρίου αναφέρεται ότι ο φόρος επιβάλλεται με βάση την αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας, αλλά εφόσον ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην αποπληρωμή του, το ακίνητο κατάσχεται από το Ελληνικό Δημόσιο και βγαίνει σε πλειστηριασμό, με βάση την εμπορική αξία του.
Η ιδιοκτήτρια έχει στην κατοχή της τρία ακίνητα:μία κατοικία στην Καλαμαριά και μία κατοικία κι ένα εμπορικό οίκημα στο Πανόραμα, με αντικειμενική αξίας 1,8 εκατ.ευρώ, με δεδομένα του 2007, βάσει των οποίων υπολογίστηκε ο ΕΝΦΙΑ. Σύμφωνα με την εκτίμηση ειδικής εκτιμήτριας ακινήτων, η εμπορική τους αξία σήμερα υπολογίζεται σε λιγότερα από 430.000 ευρώ. Το Ελληνικό Δημόσιο, όμως, απαίτησε την καταβολή  ΕΝΦΙΑ άνω των 15.800 ευρώ ετησίως (κύριος φόρος  3.960 ευρώ και συμπληρωματικός φόρος 11.842 ευρώ), για ακίνητη περιουσία άνω των 300.000 ευρώ.
"Ο ΕΝΦΙΑ υπολογίστηκε με την αντικειμενική αξία ενώ υπάρχει η δυνατότητας από το δικαστήριο να υπολογίσει  τον φόρο των συγκεκριμένων ακινήτων με την εμπορική τους αξία, όπως νομοθέτησε  το κράτος (από 1η Ιανουαρίου 2016) με τον αναμορφωμένο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠΔ)" επισήμανε στη Voria.gr ο δικηγόρος της ιδιοκτήτριας Κωνσταντίνος Κοπατσάρης.


Πηγή: http://www.voria.gr

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

ΣΗΜΑ ΕΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

Σκεφτήκατε ποτέ να γίνετε...Ξενοδόχος! Μάλλον όχι. Με το νέο όμως νόμο για τις τουριστικές κατοικίες/Επαύλεις σε συνδυασμό με τις απίστευτες δυνατότητες του διαδικτύου, είναι σίγουρο ότι πολλοί θα το σκεφτούν σοβαρά...  Ας γίνω όμως περισσότερο σαφής:
Αναρίθμητες εξοχικές κατοικίες, έχουν απομείνει πλέον αχρησιμοποίητες από τους ιδιοκτήτες τους τα τελευταία χρόνια. Η μεγάλη κρίση της χώρας μεταξύ άλλων είχε σαν αποτέλεσμα και τη συντόμευση των διακοπών. Οι επισκέψεις στο εξοχικό, αραίωσαν ή έγιναν μικρότερης διάρκειας. Στους πιο απομακρυσμένους προορισμούς σταμάτησαν εντελώς. Η συρρίκνωση των εισοδημάτων δυσκόλεψε σε μεγάλο βαθμό την συντήρησή των εξοχικών, ενώ η νέα φορολογία για τα ακίνητα, η οποία φαίνεται ότι θα διατηρηθεί και από την νέα Κυβέρνηση, προβληματίζει, και προϊδεάζει για την δημιουργία μεγάλων έλλειμμάτων στον οικογενειακό προϋπολογισμό.
Ένα μεγάλο ακίνητο δεν είναι εύκολο να εκποιηθεί όταν δεν είναι απαραίτητο, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες. Η συμβατική ενοικίαση δεν μπορεί πλέον να λύσει το πρόβλημα, αφού υπάρχει ταυτόχρονα μεγάλη προσφορά, και μικρή, σχεδόν μηδενική, ζήτηση. Επομένως οι κάτοχοι τέτοιων ακινήτων αναζητούν εναγωνίως, κάποια άλλη λύση. Ως μία τέτοια λύση σήμερα προσφέρεται η συχνή και βραχυπρόθεσμη εποχιακή εκμίσθωση. Είναι μία μέθοδος εκμετάλλευσης, που είναι παρόμοια με αυτή των ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων.
Εδώ όμως μπαίνουν μία σειρά από δυσκολίες που μέχρι πρότινος ήταν σχεδόν ανυπέρβλητες, για όποιον δεν ήταν επαγγελματίας του τουρισμού. Η κατάταξη κατοικιών στους γνωστούς τύπους τουριστικών καταλυμάτων (Επαύλεις ή τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες) είχαν προβλεφθεί από την σχετική νομοθεσία, αλλά η απόκτηση της σχετικής άδειας ΕΟΤ, ήταν μία δαπανηρή και μακροσκελής διαδικασία που δεν κατέληγε πάντα στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο επίδοξος «ξενοδόχος» έπρεπε να εμπλακεί σε ένα κυκεώνα γραφειοκρατίας, εξόδων και φορολογικής έκθεσης για ένα δυσανάλογα μικρό επιχειρηματικό αποτέλεσμα.
Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι, πολλοί ιδιοκτήτες παρέκαμψαν την περιττή αυτή γραφειοκρατία, νοικιάζοντας τα σπίτια τους παράνομα, με αποτέλεσμα να προκαλούν τεράστια ζημιά στον κρατικό προϋπολογισμό και νευρική κρίση στους επαγγελματίες ξενοδόχους που έβλεπαν να χάνεται με αυτόν τον τρόπο, ένα σεβαστό ποσοστό από τον δικό τους κύκλο εργασιών.
Μεχρις, όμως, εδώ! Η πολιτεία έπιασε επιτέλους το μήνυμα.
Απλοποίησε ουσιαστικά τη διαδικασία αδειοδότησης των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων (επιπλωμένες επαύλεις και τουριστικές κατοικίες) με τροπολογία των υπουργών Τουρισμού και Οικονομικών, την οποία συμπεριέλαβε στο νομοσχέδιο για τον ΕΟΤ.
Με την τροπολογία αυτή παρακάμπτεται το μεγαλύτερο μέρος των κριτηρίων για την έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου, καθώς και των προδιαγραφών της αρχιτεκτονικής μελέτης για την μετατροπή μίας υπάρχουσας κατοικίας σε αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα. Με αυτό τον τρόπο μειώνονται οι δαπάνες για τις σχετικές μελέτες και αδειοδοτήσεις και συρρικνώνεται σημαντικά ο χρόνος απόκτησης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ΕΟΤ.
Αλλά το πιό σημαντικό είναι ότι ο ιδιοκτήτης μπορεί να λειτουργήσει το κατάλυμα ως ιδιώτης. Η εκμίσθωση των επαύλεων ή/και των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών γίνεται με απλό ιδιωτικό συμφωνητικό που θεωρείται στη ΔΟΥ εντός 15 ημερών.
Φορολογείται αυτοτελώς, για το αποκτώμενο εισόδημα με σχετικά χαμηλό φόρο (11% μέχρι 12000/έτος και 33% για το υπερβάλλον), και δεν έχει καμμία άλλη υποχρέωση (πχ δεν υποχρεούται να κάνει έναρξη επιτηδεύματος στην ΔΟΥ, ούτε να ασφαλιστεί σε κάποιον ασφαλιστικό οργανισμό). Κάθε ιδιώτης μπορεί να διαθέτει έως 2 τουριστικές επαύλεις χωρίς να απαιτηθεί να κάνει έναρξη τουριστικού επαγγέλματος.
Συμπέρασμα, αν διαθέτετε επιπλωμένη εξοχική κατοικία κατά προτίμηση σε παραθαλάσσια ή/και τουριστική περιοχή, αλλά και σε κέντρο τουριστικής πόλης όπως η Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ναύπλιο κλπ, μπορείτε εύκολα να την μετατρέψετε σε επίσημη τουριστική κατοικία, και να την εκμισθώνετε 3 μήνες το χρόνο, σε τουρίστες, με πολύ ικανοποιητικά μισθώματα. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να αναμειχθείτε προσωπικά με την διαδικασία της εύρεσης, της εξυπηρέτησης των πελατών, τότε υπάρχουν εξειδικευμένα γραφεία που μπορούν να το κάνουν με ένα μέρος του τιμήματος.
Με την ανερχόμενη φέτος ζήτηση τουριστικού προϊόντος για τους περισσότερους προορισμούς στην Ελλάδα, και την ήδη σε εφαρμογή απλούστευση της διαδικασίας απόκτησης του ΕΣΛ, είναι ευκαιρία για πολλούς ιδιοκτήτες να μετριάσουν τις συνέπειες της υποτίμησης των ακινήτων τους, και να αποκτήσουν ένα διόλου ευκαταφρόνητο εισόδημα.
ΠΗΓΗ:  Μιχάλης Σεϊτανίδης κ Συνεργάτες Αρχιτέκτονες

Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Διεκδικούν και ελπίζουν ...

Δικαστικά προβλήματα θα αντιμετωπίσει για άλλη μια φορά ο ΕΝΦΙΑ καθώς συνεχίζεται το μπαράζ προσφυγών για τις αντικειμενικές αξίες.

Οι προσφυγές ήταν αυτές που ανάγκασαν την κυβέρνηση να μειώσει τις αξίες μετά την απόφαση του ΣτΕ. Τώρα εκατοντάδες ιδιοκτήτες προσφεύγουν εκ νέου στα δικαστήρια και θα γίνει νέα πιλοτική δίκη άμεσα, πιθανότατα εντός του Ιουνίου στην Ολομέλεια ΣτΕ.

Μόνο στο ανώτατο δικαστήριο έχουν προσφύγει μέχρι στιγμής πάνω από 300 ιδιοκτήτες ακινήτων από όλη τη χώρα, επιδιώκοντας να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική η υπουργική απόφαση (ΠΟΛ 18-1-16) που παρά την πρόσφατη ακυρωτική απόφαση της Ολομέλειας ΣτΕ (4446/15) διατήρησε σε υψηλά επίπεδα τις αντικειμενικές αξίες, αφού πρόβλεψε μειώσεις το πολύ έως 20% (σε σύγκριση με τις υπερβολικές τιμές του 2007), ενώ σε αρκετές περιοχές καθόρισε είτε ελάχιστες είτε μηδενικές μειώσεις.

Στον νέο γύρο προσφυγών, που έχουν πολλές πιθανότητες να γίνουν δεκτές με βάση τη νομολογία που χάραξε το ΣτΕ (στις πρόσφατες αποφάσεις-τελεσίγραφο προς το υπουργείο Οικονομικών να ρίξει τις τιμές αναδρομικά από 21-5-15), πολλοί ιδιοκτήτες συμμετέχουν ομαδικά στα σχετικά δικόγραφα, ενώ μόλις βγουν τα πρώτα «ραβασάκια» για τον ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους θα ακολουθήσει «μπαράζ» ενδικοφανών προσφυγών στο υπουργείο Οικονομικών και αμέσως μετά αγωγές στα διοικητικά δικαστήρια της χώρας. Νομικοί κύκλοι προεξοφλούν ότι η Δικαιοσύνη θα υποστεί αυτήν τη φορά «οξύτατο έμφραγμα» και θα «φρακάρει» από δεκάδες (ίσως και εκατοντάδες) χιλιάδες προσφυγές κατά της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας.

Η τακτική του υπουργείου Οικονομικών να κρατήσει τις ίδιες τιμές σε κάποιες περιοχές και σε άλλες να προβλέψει μειώσεις έως 20% αγνοεί τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή –τονίζουν στις προσφυγές- και διατηρεί τη φορολόγηση με τιμές μεγαλύτερες από τις πραγματικές.

Ετσι όμως οι ιδιοκτήτες επιβαρύνονται φορολογικά με τρόπο που δεν αντιστοιχεί στην αξία της περιουσίας τους, με αποτέλεσμα να απειλείται αυτή σε πολλές περιπτώσεις με δήμευση, αφού δεν λαμβάνεται ταυτόχρονα υπόψη το εάν έχουν πλέον τη φοροδοτική ικανότητα, λόγω και της περικοπής εισοδημάτων, μισθών, συντάξεων και ό,τι άλλου έχει προκαλέσει η συνεχιζόμενη μεγάλη οικονομική κρίση. Πολλοί μάλιστα επισημαίνουν τον κίνδυνο να κληθούν να πληρώσουν ακόμα μεγαλύτερα ποσά με την αλλαγή συντελεστών, αφού το υπουργείο Οικονομικών, παρά τις αναγκαστικές μειώσεις, εξακολουθεί να προϋπολογίζει τα ίδια έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ.

Στις προσφυγές επικαλούνται μάλιστα οι ιδιοκτήτες ότι στις αποφάσεις του ΣτΕ που επέβαλαν στο κράτος να μειώσει τις αντικειμενικές, υπογραμμίζεται με βάση επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος ότι το διάστημα 2008-2013 επήλθε συνολική μείωση της αξίας των ακινήτων κατά 33,4% και ακολούθησε πτώση 16,9% το 2013, άλλο 7,5% το 2014 και άλλο 5,4% το 2015.
Πηγή e-red

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

Αγορές με πληρωμή στα … ξένα !

Από τις αγορές ό,τι νάναι , πήγαμε στις αγορές με μέτρο και αυστηρά κριτήρια, περάσαμε μια τριετία στις αγορές μεγάλης ευκαιρίας και καταλήξαμε από τον Σεπτέμβριο του 2015 μετά τα capital control , στις αγορές με πληρωμή στο εξωτερικό.
Όσοι έβγαλαν χρήματα εκτός Ελλάδος την εποχή της μεγάλης ανασφάλειας εν όψει αριστερής κυβέρνησης , έχουν σήμερα τη δυνατότητα να αγοράσουν τα καλύτερα σπίτια στις φθηνότερες τιμές. Και αυτό γιατί οι πωλητές ακινήτων στα prime locations της χώρας, Κολωνάκι, Ανάκτορα, Ψυχικό, Φιλοθέη , Γλυφάδα, Μύκονο κλπ είναι όλοι τους άνθρωποι που είχαν από παλιά λογαριασμό εξωτερικού και μόνο εκεί επιθυμούν να εισπράξουν το τίμημα της πώλησης.
Μια απολύτως νόμιμη συναλλαγή εφ όσον και οι δυο πλευρές έχουν νόμιμους λογαριασμούς εξωτερικού . Ο φόρος πληρώνεται στην Ελλάδα και το τίμημα , είτε με επιταγή τραπέζης εξωτερικού στον πωλητή ,  ο οποίος την καταθέτει στη δική του επίσης τράπεζα εξωτερικού, είτε με μεταφορά απο λογαριασμό σε λογαριασμό.
Κανείς πλέον δεν εμπιστεύεται τις Ελληνικές τράπεζες και προπαντός τις κυβερνητικές υποσχέσεις ότι δεν υπάρξει κούρεμα καταθέσεων δεδομένου ότι αντίστοιχες διαβεβαιώσεις έγιναν και μια μέρα πρίν την επιβολή των capital control. Όπως ακριβώς η παραβολή του βοσκού με τον λύκο ...

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

"ΠΑΙΧΝΙΔΙ" ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ

«Νεκρό» έτος και το 2016, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς ακινήτων, καθώς θα συνεχιστεί η «φοροκαταιγίδα» στην «ιερή αγελάδα»
της Μαρίας Ακριβού
Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει το θέμα των αντικειμενικών αξιών στα ακίνητα, αφού κάθε εβδομάδα και ένα στέλεχος της κυβέρνησης προβαίνει σε μια διαφορετική δήλωση, κάνοντας τους παράγοντες της αγοράς να απορούν για το εάν τελικά θα αυξηθούν ή θα μειωθούν –και σε ποιες περιοχές– οι αντικειμενικές αξίες, τη στιγμή που απόφαση του ΣτΕ επιτάσσει την αναπροσαρμογή τους στα επίπεδα των αγοραίων. Οι νέες αντικειμενικές τιμές ακινήτων, οι οποίες θα είναι, από ό,τι φαίνεται, μειωμένες κατά 5%-20% στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στον Ιανουάριο και να τεθούν σε ισχύ αναδρομικά από την 21η Μαΐου 2015, επηρεάζοντας 20 φόρους και τέλη που βαρύνουν σήμερα τα ακίνητα.
Όπως όλα δείχνουν, το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει μειώσεις της τάξης του 5% σε περιοχές με τιμή ζώνης έως 1.500 ευρώ/τ.μ., 15% με 20% εκεί όπου οι τιμές ζώνης κυμαίνονται μεταξύ 1.500 και 3.000 ευρώ/τ.μ. και 10% στις περιοχές όπου οι τιμές ζώνης αγγίζουν τις 4.000 ευρώ/τ.μ. Την ίδια ώρα, παράγοντες της κτηματαγοράς μιλούν στο «Π» και κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, κάνοντας λόγο για μια ακόμη καταστροφική χρονιά.
«Επιβραβεύονται, τελικά, όσοι δεν πληρώνουν»
Κανείς δεν γνωρίζει τι θα γίνει τελικά με τις αντικειμενικές αξίες, ένα ζήτημα που, όπως δηλώνει στο «Π», ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, κ. Στράτος Παραδιάς, τα τελευταία 30 χρόνια η πολιτική εξουσία το χειρίζεται ως πολιτικό και όχι ως οικονομικό μέγεθος, χωρίς να υπολογίζει την αγορά. Ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ υπογραμμίζει, μάλιστα, τη δυσκολία εξεύρεσης των πραγματικών αξιών για τα ακίνητα, καθώς, όπως λέει χαρακτηριστικά, κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να συμβεί σε μια ανύπαρκτη, πλέον, αγορά. «Ειλικρινά αναρωτιέμαι σε τι τιμές θα καταλήξει τελικά το κράτος για τα ακίνητα, όταν η χώρα υφίσταται γενικότερη εσωτερική υποτίμηση στις τιμές και στα αγαθά και όταν η δημοσιονομική απόδοση των φόρων θα πρέπει να μείνει στα ίδια επίπεδα. Δεν μπορούν να τιμωρούνται διαρκώς με πρόσθετη επιβάρυνση φόρων αυτοί που πληρώνουν στην ώρα τους και να επιβραβεύονται εκείνοι που έπρεπε να πληρώσουν λίγα και δεν το έκαναν, ούτε να πιστεύεται ότι τα έσοδα θα αυξηθούν από τους ξένους. Αυτό είναι «αστικός μύθος». Οι ξένοι επενδυτές δεν πρόκειται να αγοράσουν τα πάντα. Ενδιαφέρονται μόνο για ακίνητα υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος».
Ανάπτυξη μεταξύ 1%-1,5% το 2017
Άμεσα μείωση των αντικειμενικών αξιών ζητά και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεσιτών Ελλάδος, Γιάννης Ρεβύθης, ενώ εξηγεί πως ουσιαστικά με την απόφαση του ΣτΕ δίνεται εντολή ώστε να αναθεωρηθούν οι τιμές των ακινήτων, οι οποίες τα τελευταία εννέα χρόνια δεν έχουν αλλάξει. Υπάρχουν, δε, πολλά παραδείγματα που επιβεβαιώνουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι τιμές είναι έως και 50% ανεβασμένες από τις κανονικές.
Ο κ. Ρεβύθης εκτιμά πως μια ενδεχόμενη μείωση των αντικειμενικών αξιών θα επιφέρει μικρό πλήγμα στα έσοδα του κράτους, ενώ υπογραμμίζει πως η «χασούρα» θα μπορούσε να καλυφθεί με την επιβολή μεγαλύτερου φόρου στα μεγαλύτερα ακίνητα. «Οι εναλλακτικές επιλογές σε αυτή την περίπτωση είναι δύο: Η εύκολη λύση είναι να προβεί το κράτος σε αναπροσαρμογή με βάση τις τιμές ζώνης ανά ποσοστό. Ωστόσο, η πιο σωστή επιλογή θα ήταν να αλλάξουν οι τιμές κατόπιν έρευνας και στοιχείων που θα έχουν δοθεί από τις κτηματομεσιτικές εταιρείες που έχουν και την καλύτερη εικόνα της αγοράς».
Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεσιτών Ελλάδος επισημαίνει πως, παρά τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει αυτήν τη στιγμή η ελληνική αγορά ακινήτων, το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών παραμένει έντονο, γεγονός που αποδίδεται στις ελκυστικές τιμές που υπάρχουν, στην golden visa, καθώς και στις αποκρατικοποιήσεις που γίνονται, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, περιοχών που αν μη τι άλλο θεωρούνται «φιλέτα». «Οι “παίκτες” που έρχονται να τοποθετήσουν τα χρήματά τους στη χώρα, φυσικά, και δεν θα το έκαναν, εάν υπήρχε ο κίνδυνος να τα χάσουν. Εκτιμώ ότι το 2017 η εν λόγω αγορά θα καταγράψει ρυθμούς ανάπτυξης μεταξύ 1% και 1,5%».
Σοβαρές επιπτώσεις των capital controls στην κτηματαγορά
Ως χρονιά σταθεροποίησης χαρακτηρίζει το 2016 για την αγορά ακινήτων ο ιδιοκτήτης της RE/MAX Athmonon, κ. Giorgio Capocci, εκτιμώντας πως από το 2017 και έπειτα θα υπάρξει μία μικρή και σταδιακή ανάκαμψη. Για να γίνει, όμως, κάτι τέτοιο, θα πρέπει να υπάρξει –αν όχι μειώσεις στους συντελεστές φορολόγησης των ακινήτων–, τουλάχιστον, ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο, ενώ μεγάλο ερώτημα παραμένει το πώς θα κινηθούν οι τράπεζες με τα ακίνητα από τα «κόκκινα» δάνεια. «Η εκτίμησή μου είναι ότι θα μειωθούν οι αντικειμενικές αξίες σε κάποιες περιοχές, όπως τα βόρεια προάστια, αλλά δεν θα αυξηθούν σε αυτές που θα έπρεπε, όπως για παράδειγμα στα δυτικά προάστια. Παράλληλα, επειδή τα έσοδα από τη φορολόγηση των ακινήτων δεν πρέπει να μειωθούν, προβλέπω αυξήσεις στους φόρους που αφορούν τα ακίνητα, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι όποιες μειώσεις». Ο κ. Capocci προσθέτει πως από τις αρχές του 2015 οι τιμές ακινήτων στα βόρεια προάστια έχουν μειωθεί κατά περίπου 5%.
Όσο για την εικόνα που διαμορφώνεται σχεδόν ένα εξάμηνο μετά την επιβολή των capital controls και αν πράγματι έχει ξεπεραστεί το αρχικό σοκ, ο ίδιος απαντά πως τα capital controls επηρέασαν σημαντικά την ελληνική κτηματαγορά, καθώς εμπόδισαν μεγάλο μέρος των μεταβιβάσεων. Όσα, δηλαδή, ακίνητα είχαν έστω και μικρό δάνειο δεν κατάφεραν τελικά να πουληθούν, καθώς η νέα ΠΝΠ επιτρέπει πλέον την πρόωρη εξόφληση δανείου, εφόσον πρόκειται για μεταβίβαση ακινήτου. «Παρατηρείται, δε, το φαινόμενο οι ξένοι να διατηρούν ενεργό το ενδιαφέρον τους, αλλά να παραμένουν διστακτικοί λόγω των συνεχών αλλαγών στη φορολόγηση των ακινήτων. Το ενδιαφέρον τους εκφράζεται, κυρίως, για ακίνητα σε νησιά ή κοντά σε θάλασσα».
«Crash test» οι Σκουριές για την αγορά ακινήτων
Την άποψη πως η κυβέρνηση δεν έχει κανένα περιθώριο να προβεί σε αυξήσεις τη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά σε καθολικές μειώσεις σε όλο το φάσμα των τιμών ζώνης ανά την επικράτεια, εκφράζει ο Θεολόγος Μπόσδας, διευθυντής πωλήσεων της Kensington Finest Properties International AG. «Η εναρμόνιση των αντικειμενικών αξιών είχε προδιαγραφεί, ήδη, από το 1ο μνημόνιο και έχει καθυστερήσει να εφαρμοστεί, με αποτέλεσμα εδώ και χρόνια οι ιδιοκτήτες να υπόκεινται σε παράλογους φόρους, με βάση τόσο την πλασματική αποτίμηση της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας όσο και τους αυξημένους φορομπηχτικούς μηχανισμούς που αναπτύχθηκαν εις βάρος των ακινήτων».
Αναφερόμενος στα capital controls, κάνει λόγο για ουσιαστικό «πάγωμα» της κτηματαγοράς, με ακύρωση όχι μόνο τοποθετήσεων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, αλλά και επενδυτικών κινήσεων από το εξωτερικό, μειώνοντας ακόμα και τον ρυθμό έκδοσης αδειών παραμονής σε ξένους που έκριναν πολύ επισφαλή την –έστω και προσωρινή– παραμονή των κεφαλαίων τους στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα έως ότου ολοκληρωθεί η δικαιοπραξία. «Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ενθάρρυνε κάπως τις ελπίδες τους, πλην, όμως, η αντιστροφή της τάσης απαιτεί και πάλι μεγάλη προσπάθεια από την ίδια κυβέρνηση, που έδιωξε μακριά κάθε ελπίδα να θεωρήσουμε την κατοικία ως ένα ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο».
Ο ίδιος εκτιμά πως η συνέχιση της «φοροκαταιγίδας» που πλήττει τα ακίνητα, το ανύπαρκτο, πλέον, παραγόμενο εισόδημα, καθώς και οι χαμηλές τιμές στις οποίες πραγματοποιούνται οι όποιες πράξεις δεν δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για ανάκαμψη της κτηματαγοράς εντός του 2016. «Πεποίθησή μου είναι πως η εναρμόνιση των τιμών ζώνης με τα πραγματικά δεδομένα θα λειτουργήσει μόνο ανακουφιστικά για τους ιδιοκτήτες και δεν θα μεταφραστεί σε ικανή ζήτηση και αυξημένες τιμές, καθώς τα μακρο-οικονομικά της χώρας και η χειραγώγηση της ελληνικής οικονομίας με πολιτικά και μόνο κριτήρια θα στείλουν την ελπίδα για οικονομική ανάκαμψη της χώρας στα βράχια και στις καλένδες, μέχρι το τέλος της δεκαετίας».
Τέλος, αναφέρει πως οι εξελίξεις στις Σκουριές θα παίξουν καταλυτικό ρόλο ως προς το επενδυτικό στίγμα που θέλει να αφήσει η Ελλάδα στο εξωτερικό, είτε αυτό αφορά μεγάλες επενδύσεις υποδομών, είτε την απόκτηση βίζας και την απόκτηση μιας παραθεριστικής κατοικίας. «Η έλλειψη στρατηγικής και ρεαλιστικών στόχων στην ανάπτυξη της οικονομίας, η ανυπαρξία πλάνου στη διαχείριση των τουριστικών επενδύσεων δρουν απωθητικά, κάνοντας τους ξένους επενδυτές είτε να προσφέρουν εξαιρετικά χαμηλά τιμήματα, για να αποφύγουν πιθανούς πολιτικούς κινδύνους, είτε να τηρούν στάση αναμονής έως ότου κατακαθίσουν οι… στάχτες».
 Παρασκήνιο 16/01

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016

ΤΟ ΚΟΥΚΑΚΙ Η 5η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ !!!

Οι 40 εκατομμύρια ταξιδιώτες από 150 χώρες του κόσμου που χρησιμοποιούν την υπηρεσία Airbnb ψήφισαν τις καλύτερες γειτονιές απ’ όλο τον κόσμο ανεβάζοντας το Κουκάκι στην Αθήνα στην πέμπτη θέση!

Το Airbnb είναι υπηρεσία ενοικίασης διαμερισμάτων για ταξιδιώτες και την εμπιστεύονται εκατομμύρια άνθρωποι από όλο τον κόσμο.

Οι γειτονιές διακρίθηκαν με βάση τα παρακάτω κριτήρια: τοιχογραφίες δρόμων, γκαλερί, εστιατόρια, παραδοσιακά εμπορικά κέντρα κλπ.

Το δημοσίευμα της Daily Mail αναφέρει χαρακτηριστικά : «Το Κουκάκι της Αθήνας που βρίσκεται κοντά στην Ακρόπολη χαρακτηρίζεται ως το σπίτι αρχαίων θησαυρών. Επιπλέον γίνεται ιδιαίτερη αναφορά για τον δρόμο της περιοχής με τις τοπικές ψησταριές, εστιατόρια, μπυραρίες κλπ».

Η λίστα με τις 16 καλύτερες γειτονιές του κόσμου:

1. Chuo-ku στην Οσάκα, Ιαπωνία (αύξηση 7000%)

2. Banglampoo στην Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη (αύξηση 1230%)

3. Brickfields, Κουάλα Λουμπούρ, Μαλαισία (αύξηση 1200%)

4. Capucins σε Μπορντό, Γαλλία (αύξηση 950%)

5. Κουκάκι στην Αθήνα, Ελλάδα (αύξηση 800%)

6. Triana στη Σεβίλλη, Ισπανία (αύξηση 750%)

8. Kaneohe στο Oahu, ΗΠΑ (αύξηση 320 %)

9. Meireles σε Fortaleza, Βραζιλία (αύξηση 285%)

10. Ρομά Sur στην Πόλη του Μεξικού, Μεξικό (αύξηση 275%)

11. Oak Lawn στο Ντάλας, ΗΠΑ (αύξηση 260%)

12. Poncey - Highland στην Ατλάντα, GA (αύξηση 240%)

13. Περιοχή VII στη Βουδαπέστη, Ουγγαρία - αύξηση 145%

14. Το Bukit Χερσονήσου, Μπαλί (αύξηση 130%)

15. Richmond στη Μελβούρνη, Αυστραλία (αύξηση 126%)

16. Συντάγμα στο Μπουένος Άιρες, Αργεντινή (αύξηση 125%)

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016

Την Κυριακή ενημερωνόμαστε έγκυρα για να προσφέρουμε πραγματικές και … ΣΟΒΑΡΕΣ υπηρεσίες στους πελάτες μας.
Επειδή μεσίτης πλέον δεν νοείται όπως παλιά ο καλός δημοσιοσχεσίτης αλλα ο καλά ενημερωμένος επαγγελματίας που προσφέρει όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται μέχρι την ολοκλήρωση μιας αγοραπωλησίας στον πελάτη του, είναι υποχρέωσή μας να  έχουμε έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση.
Οι νόμοι που αφορούν στα ακίνητα ατέλειωτοι και η υποχρέωσή μας να τους γνωρίζουμε ανελαστική.
Χωρίς ειδικές γνώσεις πλέον είναι αδύνατον να φανούμε χρήσιμοι στους πελάτες μας και να δικαιολογήσουμε την αμοιβή μας.
Γι αυτό πρέπει όλοι να παρευρεθούμε την Κυριακή 10/1/2016 στην αίθουσα Τερψιχόρη C του Χίλτον στις 11 το πρωί για να παρακολουθήσουμε τις ομιλίες δυο σημαντικών νομικών για θέματα που αφορούν στους πελάτες μας. Θα μπορούσαμε να καλέσουμε και πελάτες μας πωλητές ή και αγοραστές που επιθυμούν να ενημερωθούν σχετικά με τον ΕΜΦΙΑ, ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥΣ. 

Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2015

ΠΑΛΙ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΟΙ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Οι μόνοι που μπορούν σήμερα να αγοράσουν ακίνητο ειναι οι αλλοδαποί, εκείνοι που τα έχουν κάτω απο το στρώμα  και ίσως οι ... χασάπηδες, οι περιπτεράδες , οι ταξιτζήδες και οσοι πληρώνονται με μετρητά !!! Και αυτό γιατι τα μόνα χρήματα που δέχονται οι τράπεζες για την εξόφληση δανείου στις μέρες των capitals controls ειναι τα μετρητά ή τα εμβάσματα εξωτερικού !!! Δεδομένου οτι τα περισσότερα ακίνητα τα οποία πωλούνται ειναι υποθηκευμένα σε κάποια τράπεζα λόγω δανείου, ο αγοραστής δεν μπορεί να πάρει απο τη δική του τράπεζα μετρητά , να δώσει στον πωλητή και εκείνος με τη σειρά του να εξοφλήσει το δάνειο , να άρει την υποθήκη  και να προχωρήσει η αγοραπωλησία.
Όπως αναφέρεται σε άρθρο της εφημεριδας "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ", απαγορεύεται η πρόωρη εξόφληση δανείου σε μία τράπεζα, γεγονός που προκαλεί πολλά ερωτηματικά. Σύμφωνα με την τελευταία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου απαγορεύεται η πρόωρη, μερική ή ολική εξόφληση δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα, με εξαίρεση την αποπληρωμή με μετρητά (που να βρίσκονται εκτός τραπεζικού συστήματος) ή με έμβασμα από το εξωτερικό.
        Συγκεκριμένα τις τελευταίες εβδομάδες, από την επιβολή των capital controls και μετά αρκετοί δανειολήπτες που είχαν χρήματα στους λογαριασμούς τους προχωρούσαν σε εξόφληση των δανείων τους κάνοντας μεταφορές μέσω e-banking. Ωστόσο οι τράπεζες δεν δέχονται πλέον να γίνει αποπληρωμή δανείου με λεφτά που υπάρχουν μέσα στο τραπεζικό σύστημα. Δέχονται να γίνει αποπληρωμή μόνο αν τα λεφτά έρθουν από το εξωτερικό ή μόνο αν τα λεφτά πάνε «ζωντανά» στο γκισέ.
      Κατά πληροφορίες και εν μέσω μεγάλης ανησυχίας πολιτών που έχουν καταθέσεις και δάνεια και δεν τους επιτρέπουν να τα αποπληρώσουν, το σύνολο σχεδόν των δανείων έχουν ενεχυριαστεί ως εγγυήσεις στο ευρωσύστημα, προκειμένου οι ελληνικές τράπεζες να λαμβάνουν έκτακτη ρευστότητα μέσω του ELA.
      Μάλιστα με επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ. Δημήτρη Μάρδα και την πρόεδρο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών κα. Λούκα Κατσέλη, ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος τονίζει: «Θα θέλαμε επίσης να σας επισημάνουμε ότι δημιουργεί μεγάλα ερωτηματικά το άρθρο 1 παράγραφος 8 της τελευταίας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σύμφωνα με την οποία «απαγορεύεται η πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα».
      Δεν κατανοούμε τους λόγους της απαγόρευσης αυτής που θα έδινε πρόσθετη ρευστότητα στις τράπεζες στην περίπτωση που κάποιοι από τους δανειολήπτες επιθυμούσαν την ολική εξόφληση των δανειακών τους υποχρεώσεων προς τα πιστωτικά ιδρύματα».

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

Δυσοίωνες προβλέψεις για τις τιμές των ακινήτων !


Ρίξτε τις τιμές και πουλήστε … αν βρείτε αγοραστή και βέβαια αν το ακίνητο είναι βάρος και δέσμευση για σας ή αν έχετε ανάγκη ρευστότητας. Είναι η δεύτερη φορά από τη δημιουργία της Epsilon Team που αναφέρομαι στο ίδιο θέμα με την ίδια προτροπή προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων.
Την πρώτη φορά επαληθεύτηκα πλήρως . Ήταν Μάιος του 2011, μόλις ένα χρόνο από την έναρξη  λειτουργίας της Epsilon Team,  όταν στο blog της εταιρείας έγραφα κείμενο με τίτλο « ΠΟΥΛΑΩ ΔΕΝ ΞΕΠΟΥΛΑΩ» , στηλιτεύοντας το μότο όλων των πωλητών ακινήτων εκείνη την περίοδο. Τους προέτρεπα ανοικτά ,  να ρίξουν τις τιμές και να πουλήσουν, ωστόσο ελάχιστοι με ακολούθησαν. Όσοι το έκαναν κέρδισαν … πολλά … πάρα πολλά !
Δυστυχώς είμαι στη δυσάρεστη θέση να το επαναλάβω και σήμερα. Η υφεσιακή πορεία της χώρας αλλά και η αύξηση της φορολογίας  που προβλέπεται όπως όλα δείχνουν στη νέα συμφωνία, θα ρίξουν τουλάχιστον κατά 30% τις τιμές των ακινήτων μέχρι το τέλος του χρόνου.
Οι τιμές των ακινήτων την επόμενη διετία θα αγγίξουν τις χαμηλότερες τιμές του αιώνα με άγνωστη ημερομηνία ανάκαμψης.
Μετά την υπογραφή της συμφωνίας με την Ε.Ε , εφ όσον υπάρξει και εγκριθεί και από το δικό μας και από τα λοιπά Ευρωπαϊκά κοινοβούλια, θα δημοσιευθούν οι προβλέψεις των διεθνών οίκων για την πορεία των τιμών στην Ελλάδα που όπως γνωρίζω , χρησιμοποιώντας τις άλλοτε δημοσιογραφικές μου πηγές , θα είναι ιδιαιτέρως δυσοίωνες !
Συμπέρασμα. Αν πουλάτε ακίνητο και έχετε προσφορά , διαπραγματευτείτε με λογική και το βλέμμα στραμμένο στην τσέπη , στο συμφέρον σας και στην επόμενη δεκαετία.

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η εταιρεία μας , μετά από πολλαπλά «ατυχήματα» -  ακυρώσεις αγοραπωλησιών,  που προέκυψαν τα τελευταία δυο χρόνια , λόγω μη εξειδίκευσης των δικηγόρων που επέλεξαν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, αποφάσισε να προσφέρει σε όλους του ΠΩΛΗΤΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ πλήρη νομική κάλυψη από την εξειδικευμένη σε αγοραπωλησίες δικηγορική εταιρεία Π. Λιάρτης – Σ. Νικηφοράκης & Συνεργάτες.
Η αγοραπωλησία σήμερα στην Ελλάδα χρήζει εξειδίκευσης κάτι που δυστυχώς δεν αντιλαμβάνεται η πλειοψηφία των ιδιοκτητών – πωλητών ακινήτων. Ένας νομικός μπορεί να είναι εξαιρετικός στην επίλυση ενός διαζυγίου, στην υποστήριξη ενός κακοποιού , αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι εξ ίσου καλός και στην ολοκλήρωση μιας μικρής ή μεγαλύτερης αγοραπωλησίας.
Η διαπραγμάτευση με τον δικηγόρο του αγοραστή για τις επιμέρους απαιτήσεις της άλλης πλευράς, η διασφάλιση της πληρωμής του πωλητή,  η όποια άρση βάρους που  πιθανόν έχει το προς πώληση ακίνητο, η συλλογή και αποστολή στον συμβολαιογράφο των απαιτούμενων εγγράφων καθώς και ο έλεγχος τους και τέλος η δομή του συμβολαίου , απαιτούν πλέον ιδιαίτερη γνώση και τεχνική ώστε να ολοκληρωθεί η αγοραπωλησία άμεσα και επιτυχώς.
Είθισται η πλειοψηφία των ιδιοκτητών υποτιμώντας τη διαδικασία της αγοραπωλησίας ως νομική εργασία, να την αναθέτουν  στην αδελφή του γαμπρού τους, στον γιό  του γείτονα, στον δικηγόρο που τους έβγαλε το διαζύγιο, στη νεαρή δικηγόρο συγγενή που θέλουν να βοηθήσουν ή ακόμα και στον διάσημο ποινικολόγο με τον οποίο κάνουν μαζί … διακοπές στη Μύκονο. Το αποτέλεσμα είναι συχνά … ατυχές ! Και αν καταλήξει σε υπογραφή, υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση .  Όπως κάποιος  επιλέγει  γιατρό εξειδικευμένο για συγκεκριμένη ασθένεια,  έτσι  πρέπει να επιλέξει  και δικηγόρο  για το  νομικό θέμα που αντιμετωπίζει.
Η Epsilon Team από την πρώτη μέρα λειτουργίας της το 2010 εξασφάλισε τη στήριξη της εξειδικευμένης σε αγοραπωλησίες νομικής εταιρείας Π. Λιάρτης – Σ. Νικηφοράκης & Συνεργάτες  και την χρησιμοποίησε σε σημαντικές αγοραπωλησίες οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων  με εξαιρετικά αποτελέσματα.
Ως εκ τούτου αποφασίσαμε να προσφέρουμε τη συγκεκριμένη υπηρεσία και να καλύψουμε το κόστος της ,προκειμένου να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στον συντομότερο χρόνο.
Για τα εντός Αθηνών και προαστίων οικιστικά ακίνητα, η αμοιβή μας δεν διαφοροποιείται έστω και αν περιλαμβάνει όλη τη νομική κάλυψη των ιδιοκτητών και παραμένει στο 2% + 23% ΦΠΑ. Εξαιρούνται τα παράβολα ή οποια δημόσια έγγραφα έχουν κόστος έκδοσης.
Για τα εκτός Αθηνών ακίνητα η αμοιβή μας συμπεριλαμβανομένης της νομικής κάλυψης διαμορφώνεται σε 3% , δηλαδή 1% επιπλέον της συνηθισμένης μεσιτικής αμοιβής , δεδομένου ότι στα συγκεκριμένα ακίνητα ενέχουν δυσκολίες λόγω αποστάσεων.
Και στις δυο περιπτώσεις όμως, ο πωλητής, μας παραδίδει τον φάκελο με τους τίτλους του ακινήτου, συμφωνεί εγγράφως στην επίσης γραπτή προσφορά του αγοραστή που πάντα εξασφαλίζει η εταιρεία μας  και απλώς ενημερώνεται  για την ημέρα και ώρα του συμβολαίου.
Την ίδια υπηρεσία μπορούμε να προσφέρουμε και σε όλα τα επαγγελματικά ακίνητα αυξάνοντας όμως την αμοιβή μας σε 3% όπως ισχύει για τα εκτός Αττικής.

Εβίτα Ελευθερουδάκη
broker/owner
Epsilon Team real estate Plus

Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ ΣΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΕΝΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΗΣ

Άρθρο του Andrew Fortune που δημοσιεύτηκε στις 26 Ιανουαρίου 2015 : http://www.greatcoloradohomes.com/blog/what-does-it-really-mean-to-be-represented-by-a-realtor.html
Μετάφραση - Προσαρμογή: Δινομάχη Δούκα

Όταν ξεκίνησα την διαδικασία για την αγορά κατοικίας για πρώτη φορά, η σύζυγός μου κι εγώ βρήκαμε πολύ σύντομα ένα σπίτι που θέλαμε να δούμε. Καλέσαμε τον αριθμό που υπήρχε στην αγγελία και μιλήσαμε με κάποιον που μας έδωσε ραντεβού στο ακίνητο. Ήταν κτηματομεσίτης. Δεν είχα ιδέα ποια ήταν η πραγματική δουλειά ενός κτηματομεσίτη. Ήξερα μόνο ότι είχε τα κλειδιά του ακινήτου και έπρεπε να επικοινωνήσω μαζί του για να επισκεφθώ το ακίνητο. Η σύζυγός μου ήταν πιο εξοικειωμένη με την κτηματαγορά εκείνη την περίοδο, έχοντας εργαστεί στον κλάδο ασφάλισης τίτλων ιδιοκτησίας κατοικίας. Μου εξήγησε ότι ο κτηματομεσίτης θα μας "εκπροσωπούσε" και θα μας βοηθούσε να δούμε όλες τις κατοικίες που μας ενδιέφεραν. Δεν είχα καταλάβει πλήρως τη σημασία και το όφελος να σε "εκπροσωπεί" ένας κτηματομεσίτης.
Πολλά χρόνια αργότερα αποφάσισα να βγάλω άδεια κτηματομεσίτη και να ξεκινήσω την καριέρα μου στην κτηματαγορά. Σύντομα συνειδητοποίησα ότι η αγοραπωλησία ενός ακινήτου μπορεί να παρομοιαστεί με ναρκοπέδιο για τον κτηματομεσίτη. Υπάρχουν 99 προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν σε μια πράξη μεταβίβασης. Οι καλοί κτηματομεσίτες προβλέπουν τα προβλήματα πολύ νωρίτερα και φροντίζουν να τα επιλύσουν ώστε να αποφύγουν τον αντίκτυπο στους πελάτες τους. Αυτό εμπίπτει στην "εκπροσώπηση" των πελατών τους. Είναι μια μοναδική δουλειά που απαιτεί ισχυρή επαγγελματική δεοντολογία και αφοσίωση στους πελάτες μας.

Όταν σας εκπροσωπεί ένας κτηματομεσίτης, αυτό σημαίνει ότι βάζει τα δικά σας συμφέροντα πάνω από τα δικά του. Χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους και τις ικανότητές τους για να σας βοηθήσουν με κάθε τρόπο. Ένας από τους τρόπους που οι κτηματομεσίτες βοηθούν τους αγοραστές και τους πωλητές είναι με την απλοποίηση της διαδικασίας. Αν ένας κτηματομεσίτης σας έλεγε όλες τις κινήσεις που κάνει στο παρασκήνιο, η αφήγηση θα σας εξουθένωνε. Εκτός αυτού, θα σας προκαλούσε βαρεμάρα στα μισά. Κάνουμε εκτεταμένη έρευνα, συντονισμό, επικοινωνία και σχεδιασμό στο παρασκήνιο. Περνώ πολύ περισσότερο χρόνο εργαζόμενος στο παρασκήνιο για τους πελάτες μου από ό,τι στη διάρκεια της συνάντησής μου μαζί τους. Δεν συζητώ με τους πελάτες μου για όλα όσα κάνω γιατί το θέμα μας δεν είμαι εγώ. Σημασία έχουν εκείνοι, στο 100%. Θέλω ν' ακούσω τις σκέψεις τους και επεμβαίνω μόνο εφόσον έχω χρήσιμες πληροφορίες που μπορεί να τους βοηθήσουν.

Ο καλός κτηματομεσίτης θα σας κάνει να νιώσετε ότι η διαδικασία της αγοραπωλησίας μιας κατοικίας είναι εύκολη υπόθεση. Θα σας προφυλάξει από τα εσωτερικά δράματα που διαδραματίζονται στις διαπραγματεύσεις, τις επιθεωρήσεις, τα θέματα δανειοδότησης, τα θέματα τίτλων ιδιοκτησίας και λοιπά. Γι' αυτό το λόγο, κάποιοι άνθρωποι δεν γνωρίζω πόσο καλά τους έχει "εκπροσωπήσει" ο κτηματομεσίτης τους γιατί τα έχει φροντίσει όλα εκείνος. Γι' αυτό το λόγο ήθελα να γράψω αυτό το άρθρο. Θέλω να φέρω στο φως την "εκπροσώπηση" αναφέροντας κάποια βασικά οφέλη που έχει σημασία να καταλάβουμε. Πρόκειται για ένα καίριο θέμα στη σχέση μεταξύ πελάτη και κτηματομεσίτη.

Αντιλαμβάνομαι ότι δεν κάνουν όλοι οι κτηματομεσίτες καλά τη δουλειά τους όταν "εκπροσωπούν" τους πελάτες τους. Μπήκα σ'αυτό το χώρο έχοντας αρκετές κακές εμπειρίες με κτηματομεσίτες. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μερικοί υπέροχοι κτηματομεσίτες στην κτηματαγορά. Όταν είχα τις κακές εμπειρίες με κτηματομεσίτες, ο λόγος ήταν συμβιβάστηκα με τον πρώτο κτηματομεσίτη που συνάντησα χωρίς να κάνω καμιά έρευνα. Αυτό είναι ένα λάθος που κάνουν πολλοί άπειροι αγοραστές πρώτης κατοικίας. Σ' αυτό το άρθρο, θα εστιάσω στις ικανότητες και τα χαρακτηριστικά ενός ΚΑΛΟΥ κτηματομεσίτη. Υπάρχουν πολλοί καλοί κτηματομεσίτες στην περιοχή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το άρθρο ως οδηγό για να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε πόσο καλός είναι ο κτηματομεσίτης σας, αν δεν είστε βέβαιος. Απολαμβάνετε αυτά τα 4 οφέλη που αναφέρω παρακάτω;

1. Νιώθετε ότι σας καταλαβαίνει.
Η "εκπροσώπηση" από έναν κτηματομεσίτη σημαίνει ότι έχετε έναν "συνήγορο" που βάζει τον εαυτό του στη θέση σας. Θα σας ακούει προσεκτικά. Θέλει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση που βρίσκεστε ώστε να σας βοηθήσει με τον καλύτερο τρόπο. Οι καλοί κτηματομεσίτες είναι ανταγωνιστικοί. Θα κάνουν το παν για να κερδίσουν το σεβασμό σας και να σας κερδίσουν ώστε να τους χρησιμοποιήσετε ξανά στο μέλλον (ΣτΜ: ή να τους συστήσετε σε φίλους σας που αναζητούν κατοικία). Η κατανόηση των αναγκών και των επιθυμιών των πελατών μας είναι απαραίτητη για την επιτυχία μας σε αυτόν τον κλάδο.

Εργαζόμαστε σκληρά για να κατανοήσουμε εσάς και τις ανάγκες σας. Καθένας από τους πελάτες μου που πωλούν ή προτίθενται να αγοράσουν κατοικία είναι διαφορετικός. Κάποιοι μπορεί να θέλουν να βάλουν το σπίτι τους προς πώληση και έχουν ανάγκη από συμβουλές για την σωστή παρουσίασή του και την προσθήκη βελτιώσεων για να μεγιστοποιήσουν την αξία του. Άλλοι μπορεί να μετακομίζουν σε άλλη περιοχή λόγω στρατιωτικής μετάθεσης και είναι ανάγκη να βρουν σπίτι στις επόμενες 7 ημέρες. Η κατάσταση που βιώνει καθένας από τους πελάτες μας είναι διαφορετική. Όλοι απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή για να βεβαιωθούμε ότι οι ανάγκες τους ικανοποιούνται και οι προσδοκίες τους υπερπληρούνται. Αν ο κτηματομεσίτης σας αντιλαμβάνεται πλήρως την κατάστασή σας και σας καταλαβαίνει, είστε σε καλά χέρια!

2. Σας προστατεύει.
Η "εκπροσώπηση" από έναν κτηματομεσίτη σημαίνει ότι τα συμφέροντά σας προστατεύονται. Αν πείτε στον κτηματομεσίτη σας ότι θέλετε ένα σπίτι σε ένα συγκεκριμένο εύρος τιμής, θα φροντίσει να σας προσγειώσει σε περίπτωση που αρχίσετε να ξεφεύγετε και να βλέπετε ακίνητα μεγαλύτερης αξίας. Επίσης, θα σας υπενθυμίσει τα βασικά σημαντικά κριτήρια αναζήτησης κατοικίας αν αρχίσετε να αποσπάστε από λιγότερο εργονομικές κατοικίες. Θα προφυλάσσουν τα στοιχεία σας και θα τα κοινοποιούν σε τρίτους μόνο εφόσον τους το επιτρέψετε εσείς. Θα παρεμβάλλονται κάθε φορά που προκύπτει κάποιο πρόβλημα και θα το επιλύουν σύμφωνα με τις επιθυμίες σας, προστατεύοντάς σας από την απευθείας σύγκρουση.

Πρόσφατα δούλευα με κάποιους αγοραστές κατοικίας και βρεθήκαμε στο γραφείο του κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής ήταν πολύ πιεστικός και προσπαθούσε να αποσπάσει πολλές πληροφορίες από τους πελάτες μου. Επενέβην και ζήτησα από τον κατασκευαστή να μου δώσει γραπτά τις ερωτήσεις του και θα τις μελετούσαμε και θα τις απαντούσαμε αργότερα. Αργότερα, οι αγοραστές μου με ευχαρίστησαν για αυτή την κίνησή μου. Είπαν ότι ένιωσαν εγκλωβισμένοι και δεν ήξεραν πώς ν' απαντήσουν. Οι καλοί κτηματομεσίτες αφιερώνουν χρόνο για να γνωρίσουν τους πελάτες τους. Παίρνουν στα σοβαρά το ρόλο τους και προστατεύουν τους πελάτες από οποιαδήποτε απειλή ή περίπλοκη κατάσταση. Αυτό δίνει στους πελάτες μας αυτοπεποίθηση και μια αίσθηση δύναμης στην κτηματαγορά.

3. Εσωτερική πληροφόρηση
Ένας καλός κτηματομεσίτης είναι ένας έμπειρος επαγγελματίας με πολυετή εσωτερική πληροφόρηση. Αν έχετε ήδη εμπλακεί στην αγοραπωλησία ενός ακινήτου, τότε πιθανόν να έχετε μάθει πολλά πράγματα σχετικά με τη λειτουργία της κτηματαγοράς. Σκεφθείτε να το κάνετε αυτό περίπου 50 φορές το χρόνο. Μπορείτε να φανταστείτε πόσες γνώσεις θα λαμβάνατε από κάθε αγοραπωλησία; Αυτό είναι το όφελος από τη συνεργασία με έναν έμπειρο κτηματομεσίτη. Έχουν εσωτερική πληροφόρηση από τη συνεργασία τους με εκατοντάδες πωλητές και αγοραστές ακινήτων. Κάντε όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις και χρησιμοποιήστε αυτό το βοήθημα όσο καλύτερα μπορείτε. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη της συνεργασίας με έναν καλό κτηματομεσίτη.

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι "εσωτερική πληροφόρηση" σημαίνει να γνωρίζει κάποιος ποιες γειτονιές έχουν χαμηλότερο ποσοστό εγκληματικότητας ή ποια σχολεία είναι πιο καλά. Αυτή είναι μια συνηθισμένη παρανόηση. Οι κτηματομεσίτες δεν πρέπει να εκφέρουν άποψη για τις γειτονιές ή τα σχολεία. Θεωρείται ότι κατευθύνουν τους αγοραστές κατ'αυτόν τον τρόπο. Ως κτηματομεσίτες, μπορούμε να σας παραπέμψουμε στις κατάλληλες πηγές πληροφόρησης για να βρείτε όλα τα στοιχεία που θα χρειαστείτε για να απαντήσετε όσο το δυνατόν καλύτερα σ'αυτές τις ερωτήσεις. Η γνώση της διαδικασίας της μεταβίβασης, η προετοιμασία για τα συμβόλαια και τα στατιστικά της τοπικής κτηματαγοράς είναι τα πιο πολύτιμα στοιχεία που μπορούμε να σας προσφέρουμε. Να κατανοήσετε πώς να συντάξετε μια δίκαιη προσφορά για να πετύχετε το καλύτερο κλείσιμο είναι ανεκτίμητης αξίας. Να γνωρίζετε πώς να διαπραγματευτείτε συγκεκριμένες λεπτομέρειες σε μια μεταβίβαση είναι απαραίτητο. Να βοηθάμε τους πελάτες μας να κατανοήσουν τα στατιστικά της σύγχρονης αγοράς και τι σημαίνουν για την κατάστασή τους είναι κάτι που χαίρει μεγάλης εκτίμησης από τους αγοραστές μας.

4. Διαπραγματευτικό πλεονέκτημα
Όταν έχεις κάποιον να σε "εκπροσωπεί", μπορείς να καθίσεις αναπαυτικά και να τον κατευθύνεις κατά το δοκούν στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Είναι πολύ πιο εύκολο να πάρετε σημαντικές αποφάσεις όταν δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσετε και το στρες και την ένταση που θα βιώνετε όταν δίνετε τις πληροφορίες. Αυτό είναι το διαπραγματευτικό σας πλεονέκτημα, όταν έχετε κάποιον κτηματομεσίτη να σας εκπροσωπεί. Ο κτηματομεσίτης σας θα παραδίδει τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οδηγίες σας, χρησιμοποιώντας την εμπειρία του για να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για χάρη σας. Είναι ο προσωπικός σας εκπρόσωπος στις διαπραγματεύσεις και τις λεπτομέρειες της μεταβίβασης.

Οι κτηματομεσίτες θα σας προετοιμάσουν και για τα διαφορετικά σενάρια που θα πρέπει να περιμένετε από τον αντισυμβαλλόμενο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Ως αγοραστής κατοικίας, είναι εύκολο να υποπέσετε σε πλεονεξία και να θέλετε την καλύτερη δυνατή τιμή μαζί με άλλα πράγματα που βρίσκονται στο ακίνητο αλλά ανήκουν στους πωλητές. Ως πωλητής κατοικίας, είναι εύκολο να υποχωρήσετε και να δεχτείτε την πρώτη προσφορά που θα δεχτείτε λόγω εξάντλησης από τη διαδικασία της πώλησης του ακινήτου σας. Ένας καλός κτηματομεσίτης θα σας προσγειώσει και θα σας βοηθήσει να καταλάβετε την αληθινή διαπραγματευτική θέση σας. Θα σας βοηθήσει να προβλέψετε πώς θα ανταποκριθεί ο αντισυμβαλλόμενος στα αιτήματά σας. Επίσης, θα συντάξουν και θα παρουσιάσουν τα αιτήματά σας με τέτοιο τρόπο ώστε να πετύχουν να γίνουν αποδεκτά. Πρόκειται για μια ευαίσθητη ισορροπία που θέλει χρόνια για να τελειοποιηθεί. Με το πλεονέκτημα ενός καλού κτηματομεσίτη να διαμεσολαβεί στην αγοραπωλησία σας, γλιτώνετε χιλιάδες ευρώ και πολλές ώρες χαμένου ύπνου.

Τελευταίες σκέψεις
Η "εκπροσώπηση" από κτηματομεσίτη δημιουργήθηκε γιατί οι πελάτες μας είχαν ανάγκη και επιθυμούσαν αυτή την υπηρεσία. Πάντα θα είναι μια υπηρεσία που έχουν ανάγκη, είτε το γνωρίζουν είτε όχι. Όπως πολλοί αγοραστές, δεν γνώριζα ότι έχω ανάγκη από αυτά τα πράγματα όταν ξεκίνησα να συνεργάζομαι με έναν κτηματομεσίτη. Η κτηματαγορά είναι περίπλοκη υπόθεση και απαιτεί διαρκή επιμόρφωση, αφοσίωση και πίστη στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Αν συνεργάζεστε με κάποιον κτηματομεσίτη, προσέξτε τα τέσσερα οφέλη που αναφέρω πιο πάνω. Θα σας βοηθήσουν ώστε να γνωρίζετε πώς ν' ανταποκριθείτε στον κτηματομεσίτη σας στη διάρκεια της διαδικασίας. Όταν ξέρετε τι σημαίνει η δουλειά μας, μπορείτε να μας χρησιμοποιήσετε προς όφελός σας.

Οι κτηματομεσίτες είμαστε άνθρωποι σαν εσάς. Η χαρά μας δεν περιγράφεται όταν έχουμε κατενθουσιασμένους πελάτες. Πληγωνόμαστε βαθιά όταν οι πελάτες μας δεν αισθάνονται ότι λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Σκεφτόμαστε πολύ τις ανάγκες των πελατών μας και αναζητούμε τρόπους να τους εξυπηρετήσουμε καλύτερα. Ως καταναλωτές κι εμείς, προσέχουμε τις λεπτομέρειες στις επιχειρήσεις όπου κι αν βρισκόμαστε. Πολλοί από εμάς είμαστε "πυλώνες" της κοινωνίας μας, συμμετέχουμε σε τοπικούς συλλόγους και βοηθάμε για τη βελτίωση των περιοχών που ζούμε και εργαζόμαστε. Η κτηματαγορά είναι η πιο "τοπική" βιομηχανία που μπορώ να σκεφτώ. Αφορά την περιοχή μας και την πόλη μας. Οι κτηματομεσίτες που το αντιλαμβάνονται αυτό συνήθως συνεργάζονται καλά μεταξύ τους και απολαμβάνουν τις προκλήσεις αυτής της προσοδοφόρας καριέρας. Η συνεργασία με έναν καλό κτηματομεσίτη για να "εκπροσωπήσει" τα συμφέροντά σας είναι το καλύτερο βοήθημα που έχετε στη διάθεσή σας για να πετύχετε τους στόχους σας στην αγορά ή την πώληση κατοικίας.